• Energibruk og konverteringstap ved bioenergiproduksjon 

      Vold, Bjørn Ivar; Brekke, Andreas; Lyng, Kari-Anne (Report, 2011)
      Energibruk og konverteringstap for produksjonskjedene av de mest relevante bioenergibærerne/bioenergiproduktene i Norge er kartlagt gjennom livsløpsvurderinger (LCA). Resultatene viser stor spredning, med klar sammenheng ...