Now showing items 150-169 of 176

  • Teknologiskifte i energiforsyningen 

   Hagen, Janne (Report, 2015)
   Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...
  • Teknologiskifte i energiforsyningen 

   Hagen, Janne (NVE Rapport;2015:118, Research report, 2015)
   Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...
  • Temperaturforhold i elver og innsjøer 

   Vaskinn, Kjetil Arne (Report, 2010)
   Rapporten gir en oversikt over hvilke faktorer som naturlig påvirker temperaturforholdene i elver og innsjøer og tiltak som kan settes i verk for å endre på temperaturforholdene. Regulering av vassdrag med magasinering av ...
  • Temporal disaggregation of daily temperature and precipitation grid data for Norway 

   Skaugen, Thomas; Vormoor, Klaus (Journal article, 2013)
   This paper presents a simple approach for the temporal disaggregation from daily to 3-hourly observed gridded temperature and precipitation (1 × 1 km2) on the national scale. The intended use of the disaggregated 3-hourly ...
  • Temporal variability in snow distribution 

   Alfnes, Eli; Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Skaugen, Thomas; Udnæs, Hans-Christian (Journal article, 2004)
   Snow-courses data have been collected in order to investigate the temporal variability of snow distribution in two catchments in southern Norway during the 2002 melt season. The profiles represent different elevations, ...
  • Terrengtilpasning av vindkraftverk 

   Ludescher-Huber, Franziska (NVE Rapport;2018:1, Research report, 2018)
   NVE ønsket å få kartlagt vindturbinleverandørers krav til utforming av veier og oppstillingsplasser i vindkraftverk, og om disse er hensiktsmessige og kan tilpasses norsk topografi for å minske terrenginngrepene. Rapporten ...
  • Test av styringssystem for omløpsventilar 

   Natvik, Eirik Vee (NVE Ekstern rapport;2020:19, Report, 2020)
   NVE ønsket å få undersøkt om omløpsventiler blir driftet i henhold til intensjonene. To småkraftverk på hver side av Hardangerfjorden, Vestland, ble valg ut for å teste et nyutviklet styringssystem. SWECO Norge AS gjennomførte ...
  • Tetthet og reproduksjon av ørret på utbygde strekninger med krav om minstevannføring 

   Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning (Report, 2014)
   Ved bygging av småkraftverk føres vann bort fra elvestrekningen mellom inntak og avløp fra kraftverket. Uten kompenserende tiltak i form av minstevannføring, kan de negative konsekvensene av småkraftverket bli betydelige ...
  • Threshold values of river discharge and temperature for anglers' catch of Atlantic salmon, Salmo salar L 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Aspås, H. (Journal article, 1999)
   The catch by anglers of adult Atlantic salmon, Salmo salar L., was studied over a 5-year period in the River Gaula, Norway. Atlantic salmon were caught over a wide range (23–570 m3 s−1) of the observed extent of river ...
  • Tilsyn av vassdragsanlegg er nødvendig for vassdragsmiljøet 

   L’Abée-Lund, Jan Henning (Journal article, 2021)
   Artikkelen beskriver hvordan vassdragsanlegg, hovedsakelig vannkraft og akvakultur, er blitt fulgt opp i perioden 2010-2019 på landskap- og miljøsiden i bygge- og driftsfasen av NVE som tilsynsorgan. Et bredt spekter av ...
  • Time variant snow distribution for use in hydrological models 

   Skaugen, Thomas; Alfnes, Eli; Langsholt, Elin G.; Udnæs, Hans-Christian (Journal article, 2004)
   A model is put forward which focuses on the dynamical evolution of the spatial distribution of snow water equivalent (SWE). We make use of the fact that when the accumulation and ablation process of the snow reservoir is ...
  • Time-variant snow distribution for use in hydrological models 

   Skaugen, Thomas; Alfnes, Eli; Langsholt, Elin; Udnæs, Hans-Christian (Journal article, 2017)
   A model is put forward which focuses on the dynamical evolution of the spatial distribution of snow water equivalent (SWE). We make use of the fact that when the accumulation and ablation process of the snow reservoir is ...
  • Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser 

   Langsholt, Elin; Skaugen, Thomas; Ruan, Gusong; Hegdal, Trine Jahr; Magnusson, Jan; Engeland, Kolbjørn; Devoli, Graziella; Mengistu, Zelalem; Stranden, Heidi Bache; Borsányi, Péter; Hamududu, Byman; Holmqvist, Erik (NVE Rapport;2019:13, Report, 2019)
   Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra det interne FoU-prosjektet 80103, Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser, som ble gjennomført i perioden 2015 til 2018. Målsettingen med prosjektet ...
  • Trends in annual maximum snow water equivalent in Norway (1914-2008) 

   Stranden, Heidi Bache; Skaugen, Thomas (Report, 2009)
   In this report, the large number of annual snow data measured annually by the power production companies and reported to NVE, is analysed for the detection of possible temporal trends. There are no indications of significant ...
  • Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) – a community perspective 

   Blöschl, G.; Skaugen, T. (Journal article, 2019)
   This paper is the outcome of a community initiative to identify major unsolved scientific problems in hydrology motivated by a need for stronger harmonisation of research efforts. The procedure involved a public consultation ...
  • Typeeksempler på ombygging av dammer i små nedbørfelt for flomdemping 

   Stig Arne Strokkenes; Geir Helge Kiplesund; Hilde B. Johnsborg; Randi Osen; Gaute Thomassen (Report, 2018)
   Det er utarbeidet flomsonekart for 10- og 200-årsflom langs Spjelkavikelva fra utløpet i fjorden til Brusdalsvatnet, en strekning på ca 2,3 km. Området ligger i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Grunnlaget for flomsonekartene ...
  • Uncertainty introduced by flood frequency analysis in projections for changes in flood magnitudes under a future climate in Norway 

   Lawrence, Deborah (Journal article, 2020)
   Study region: The study considers 115 unregulated catchments in Norway, with areas from 6 to 15,449 km2 and flood generation regimes ranging from snowmelt-dominated to ‘mixed’ (snow-melt and rainfall) to fully rainfall-d ...
  • Use of a parsimonious rainfall-run-off model for predicting hydrological response in ungauged basins 

   Skaugen, Thomas; Ivar Olof, Peerebom; Nilsson, Anna (Journal article, 2015)
   A new parameter parsimonious rainfall–run-off model, the Distance Distribution Dynamics (DDD) model, is used to simulate hydrological time series at ungauged sites in the Lygne basin in Norway. The model parameters were ...
  • Utbygging av småkraft og oppgradering av større anlegg i et reinbeiteområde - Utfordringer og muligheter 

   Eftestøl, Sindre; Colman, Jonathan (NVE Rapport;, Report, 2018)
   NVE har fått undersøkt virkninger av utbygging av små vannkraftverk på reinens arealbruk. Formålet har vært å undersøke om reinens arealbruk blir påvirket av forstyrrelser fra anleggsdrift ved bygging av kraftverk og senere ...
  • Vannkraft og miljø 

   Eie, Jon Arne (Report, 2013)
   Denne boka avslutter forskningsprogrammet Miljøbasert vannføring. Målsettingen med programmet har vært å øke kunnskapen om de fysiske og biologiske konsekvensene av endret vannføring, og virkningene av forskjellige avbøtende ...