Now showing items 162-176 of 176

  • Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser 

   Langsholt, Elin; Skaugen, Thomas; Ruan, Gusong; Hegdal, Trine Jahr; Magnusson, Jan; Engeland, Kolbjørn; Devoli, Graziella; Mengistu, Zelalem; Stranden, Heidi Bache; Borsányi, Péter; Hamududu, Byman; Holmqvist, Erik (NVE Rapport;2019:13, Report, 2019)
   Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra det interne FoU-prosjektet 80103, Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser, som ble gjennomført i perioden 2015 til 2018. Målsettingen med prosjektet ...
  • Trends in annual maximum snow water equivalent in Norway (1914-2008) 

   Stranden, Heidi Bache; Skaugen, Thomas (Report, 2009)
   In this report, the large number of annual snow data measured annually by the power production companies and reported to NVE, is analysed for the detection of possible temporal trends. There are no indications of significant ...
  • Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) – a community perspective 

   Blöschl, G.; Skaugen, T. (Journal article, 2019)
   This paper is the outcome of a community initiative to identify major unsolved scientific problems in hydrology motivated by a need for stronger harmonisation of research efforts. The procedure involved a public consultation ...
  • Typeeksempler på ombygging av dammer i små nedbørfelt for flomdemping 

   Stig Arne Strokkenes; Geir Helge Kiplesund; Hilde B. Johnsborg; Randi Osen; Gaute Thomassen (Report, 2018)
   Det er utarbeidet flomsonekart for 10- og 200-årsflom langs Spjelkavikelva fra utløpet i fjorden til Brusdalsvatnet, en strekning på ca 2,3 km. Området ligger i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Grunnlaget for flomsonekartene ...
  • Uncertainty introduced by flood frequency analysis in projections for changes in flood magnitudes under a future climate in Norway 

   Lawrence, Deborah (Journal article, 2020)
   Study region: The study considers 115 unregulated catchments in Norway, with areas from 6 to 15,449 km2 and flood generation regimes ranging from snowmelt-dominated to ‘mixed’ (snow-melt and rainfall) to fully rainfall-d ...
  • Use of a parsimonious rainfall-run-off model for predicting hydrological response in ungauged basins 

   Skaugen, Thomas; Ivar Olof, Peerebom; Nilsson, Anna (Journal article, 2015)
   A new parameter parsimonious rainfall–run-off model, the Distance Distribution Dynamics (DDD) model, is used to simulate hydrological time series at ungauged sites in the Lygne basin in Norway. The model parameters were ...
  • Utbygging av småkraft og oppgradering av større anlegg i et reinbeiteområde - Utfordringer og muligheter 

   Eftestøl, Sindre; Colman, Jonathan (NVE Rapport;, Report, 2018)
   NVE har fått undersøkt virkninger av utbygging av små vannkraftverk på reinens arealbruk. Formålet har vært å undersøke om reinens arealbruk blir påvirket av forstyrrelser fra anleggsdrift ved bygging av kraftverk og senere ...
  • Vannkraft og miljø 

   Eie, Jon Arne (Report, 2013)
   Denne boka avslutter forskningsprogrammet Miljøbasert vannføring. Målsettingen med programmet har vært å øke kunnskapen om de fysiske og biologiske konsekvensene av endret vannføring, og virkningene av forskjellige avbøtende ...
  • Vidareutvikling av modell for fastsetjing av kostnadsnormer for regional- og sentralnett - invitasjon til innspel 

   Amundsveen, Roar; Bråten, Elena; Kordahl, Ole-Petter; Kvile, Hilde Marit; Langset, Tore; Steinnes, Siri H. (Others, 2010)
   Dette dokumentet er utarbeidd av NVE for å få innspel til å utvikle metodar og modellar som skal nyttast til å fastsetje kostnadsnormer for nettselskap med regional- eller sentralnettanlegg.
  • Vulnerability of melanic Daphnia to brown trout predation 

   Sægrov, Harald; Hobæk, Anders; L’Abée-Lund, Jan Henning (Journal article, 1996)
   The coexistence of melanic Daphnia cf. longispina and facultatively planktivorous brown trout is reported from a clear-water, alpine lake. This co-occurrence is uncommon, presumably due to the vulnerability of pigmented ...
  • Vurdering av behov for å sette grenseverdi for minimum kortslutningsytelse i lavspenningsnettet 

   Sweco Norge AS (Report, 2015)
   I rapporten er det gjort en teknisk-økonomisk vurdering av å innføre en grenseverdi for minimum kortslutningsstrøm i lavspenningsnettet, og av en økt omlegging til 400V TN nett.
  • Weirs as a Mitigation Measure in Regulated Rivers - The Norwegian Experience 

   Brittain, John E. (Journal article, 2003)
   Hydropower has been extensively developed in Norway and mitigation measures afe one of the major elements in the planning and licensing procedure. Measures include flow management, weirs, substrate improvement, fish ladders ...
  • Workshop "Regional early warning systems for rainfall- and snowmelt-induced landslides. Need for an international forum?” : summary report 

   Devoli, Graziella; Dijkstra, Tom (Report, 2017)
   This document summarizes the main outcomes from the first International Workshop on ”Regional early warning systems for rainfall- and snowmelt- induced landslides” promoted and organized by the Section for Forecast of Flood ...
  • Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging 

   Thorstad, Eva B.; Larsen, Bjørn M.; Hesthagen, Trygve; Næsje, Tor F.; Poole, Russel; Aarestrup, Kim; Pedersen, Michael I.; Hanssen, Frank; Østborg, Gunnel; Økland, Finn; Aasestad, Ingar; Sandlund, Odd Terje (Report, 2010)
   Hovedmålene for denne rapporten er 1) å oppsummere kunnskapen om ålens utbredelse innen og mellom norske vassdrag, 2) vurdere vannkraftreguleringers påvirkning på ålens livssyklus og forekomst og 3) vurdere mulige avbøtende ...
  • Årsaker til driftsstans i småkraftverk 

   Molkersrød, Kristine; L’Abée-Lund, Jan Henning; Rørstad, Per Kristian (Journal article, 2019)
   En spørreundersøkelse rettet seg mot 256 små vannkraftverk for å dokumentere årsakene til driftsstans i kraftverkene. Kun 59 besvarte under­søkelsen på en slik måte at dataene kunne benyttes i analysene. Det var ingen ...