Now showing items 64-83 of 176

  • Has steamflow changed in the Nordic contries? 

   Hisdal, Hege; Holmqvist, Erik; Jónsdóttir, Jóna Finndis; Jónsson, Páll; Kuusisto, Esko; Lindström, Göran; Roal, Lars A. (Report, 2010)
   Climate change studies traditionally include elaboration of possible scenarios for the future and attempts to detect a climate change signal in historical data. This study focuses on the latter, but includes a qualitative ...
  • Homogenisering av massebalanseserier i Norge 

   Kjøllmoen, Bjarne (Report, 2017)
   Originale måleserier fra 16 definerte brefelt i tidsrommet fra 1963 til 2007 er homogenisert og beskrevet i denne rapporten.
  • Hydraulisk modellering av flomløp med sideoverløp, kanal og lukka avløp 

   Pedersen, Øyvind; Walløe, Kristine Lilleeng; Lia, Leif; Rüther, Nils (NVE Ekstern rapport;2022:3, Report, 2022)
   Rapporten sammenstiller tilgjengelig kunnskap om forskjellige beregningsmetoder og modeller som kan benyttes for å finne kapasiteten til lukka flomløp med sideoverløp og samlekanal. Dette innbefatter metoder som handberegninger, ...
  • Hydraulisk modellering av flomløp med sideoverløp, kanal og lukka avløp. Litteratur- og casestudier 

   Walløe, Kristine Lilleeng; Pedersen, Øyvind (NVE Ekstern rapport;2022:10, Report, 2022)
   Rapporten tar for seg eksisterende teori og litteratur som kan benyttes for å finne kapasiteten til lukka flomløp med sideoverløp og samlekanal. Dette er supplert med nye og eksisterende casestudier av relevant karakter
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Ulleberg, Øystein; Gjerløw, Jan Carsten (Report, 2017)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil T.; Nørstebø, Vibeke S. (NVE Ekstern rapport;2019:10, Report, 2019)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga gjennomført et treårig FoUprosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. I delrapport tre har SINTEF undersøkt mulighetene for hydrogenproduksjon fra Skromme, Kvernhuselva og ...
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil (Report, 2017)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...
  • Hydrologic effects of land and water management in North America and Asia: 1700–1992 

   Haddeland, Ingjerd; Skaugen, Thomas; Lettenmaier, Dennis (Journal article, 2006)
   The hydrologic effects of land use changes, dams, and irrigation in North America and Asia over the past 300 years are studied using a macroscale hydrologic model. The simulation results indicate that the expansion of ...
  • Hydrological projections for floods in Norway under a future climate 

   Lawrence, Deborah; Hisdal, Hege (Report, 2011)
   An ensemble of regional climate scenarios, calibrated hydrological models and flood frequency analyses are used to assess likely changes in hydrological floods under a future climate in Norway for two periods, 2021-2050 ...
  • Hydropower-driven thermal changes, biological responses and mitigating measures in northern river systems 

   Heggenes, Jan; Stickler, Morten; Alfredsen, Knut; Brittain, John E.; Adeva-Bustos, Ana; Huusko, Ari (Journal article, 2019)
   Water temperatures control life histories and diversity of aquatic species. Hydropower regulation, particularly in high head systems, alters natural water temperature regimes, which may have profound and long-term impacts ...
  • Impacts of hydrological model calibration on projected hydrological changes under climate change – a multi-model assessment in three large river basins 

   Huang, S.; Naz, N. B.; Shrestha, N.; Mishra, V.; Daggupati, P.; Ghimire, U.; Vetter, T. (Journal article, 2020)
   This study aimed to investigate the influence of hydrological model calibration/validation on discharge projections for three large river basins (the Rhine, Upper Mississippi and Upper Yellow). Three hydrological models ...
  • Ingenmannsland 

   Storheil, Stig (Journal article, 2021)
   Artikkelen tar utgangspunkt i dokumentasjon av norske breer fra 1949 til 1979. Overvåking og måling av isbreer ble initiert basert på potensialet for vannkraft. Fra dag én ble fotografering brukt til dokumentasjon, analyse ...
  • Isforhold, temperatur- og saltmålinger i Holandsfjorden 

   Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
   Rapporten presenterer de målte verdiene av temperatur, saltholdighet og isforhold i Nordfjorden og Holandsfjorden fra og med igangsettingen av bobleanlegget i november 2002 til avslutning av temperatur og saltholdighetsprøvene ...
  • Iskast fra vindturbiner 

   Butt, Bushra; Dalen, Even Vegard; Lundsbakken, Marte (NVE Veileder;2018:5, Others, 2018)
   Veilederen gir en kort innføring i hva iskast fra vindturbiner er og hvordan risikoen for skader ved iskast kan håndteres
  • Jord- og flomskred. Klimaanalyse for bruk i skredfarekartlegging 

   Sandersen, Frode (NVE Ekstern rapport;2021/11, Report, 2021)
   Prosjektet hadde som mål å undersøke om det finst betre grunnlag for å gjere klimaanalyse i samband med skredfarekartlegging. Hypotesen var at gjennom eit stadig tettare nettverk av nedbørsstasjonar med registrering av ...
  • Karakteristiske tidsparametre for hydrologisk respons i urbane og naturlige nedbørsfelt 

   Skaugen, Thomas (NVE Rapport;25/2022, Report, 2022)
   Ved å vurdere reisetidsfordelinger, dvs hvordan avløp fra en nedbørshendelse fordeles i tid, kan vi angi en karakteristisk varighet for nedbørhendelser som bør ligge til grunn for ekstremverdianalyse og dimensjonering. ...
  • Klimaendring og framtidige flommer i Norge 

   Lawrence, Deborah (Report, 2016)
   Et ensemble av regionale klimaframskrivninger fra EURO-CORDEX brukes sammen med HBV-modellen til å vurdere mulige effekter av klimaendringer på flommer i Norge for to framtidsperioder, 2031–2060 og 2071–2100. Flomfrekvensanalyse ...
  • Klimaendringer og damsikkerhet 

   Deborah, Lawrence; Holmqvist, Erik; Midttømme, Grethe Holm (Report, 2014)
   : Denne rapporten presenterer resultatene fra en pilotstudie av betydningen av økt ekstremnedbør i et fremtidig klima for flomberegninger utført med nedbør-avløpsmodellen PQRUT. Estimater for ekstremnedbør basert på seks ...
  • Klimatilpasning innen NVEs ansvarsområder 

   Hisdal, Hege; Pedersen, Turid Bakken; Molkersrød, Kjell; Jensen, Torodd; Jarlset, Thore; Steen, Roger; Melvold, Kjetil; Brittain, Martin; Due, Erik (Report, 2010)
   NVE har utarbeidet en samlet klimatilpasningsstrategi innen sine ansvarsområder. Det gis en systematisk gjennomgang av hvordan et fremtidig endret klima vil påvirke NVEs forvaltningsområder, hvordan NVE skal møte utfordringene, ...
  • Klimautfordringer i kraftsektoren frem mot 2100 

   NVE (Report, 2010)
   Denne rapporten er en utredning NVE har gjort på oppdrag fra NOU Klimatilpassing, et offentlig utvalg med mandat å utrede sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringer i Norge. Denne rapportens fokus er på klimaendringer ...