Now showing items 88-107 of 176

  • Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk 

   Størset, Lasse; Hiller, Priska Helene; Brænd, Geir; Bergan, Per Ivar; Hestad, Åsta E. Gurandsrud; Vaskinn, Kjetil Arne; Berger, Hans Mack (Report, 2012)
   Ved bygging av små kraftverk i vassdrag med bestander av laks og sjøørret eller storørretstammer, vil det ofte være behov for en omløpsventil som slipper vann direkte i elva dersom kraftstasjonen stopper brått. I rapporten ...
  • Kulturminner i norsk kraftproduksjon 

   Bjørsvik, Elisabeth; Faugli, Per Einar (Report, 2013)
   Prosjektet "Kulturminner i norsk kraftproduksjon" (KINK) har vært et samarbeid mellom NVE, Riksantikvaren og kraftbransjen representert ved Energibedriftenes landsforening (EBL), Statkraft og Hydro. Prosjektets mål har ...
  • Kulturminner i vassdrag 

   Mømb, Anders Aarøe; Nynäs, Helena; Fergus, Tharan (Report, 2010)
   This project covers technical installations and sites along rivers in Norway connected to the history of flood, erosion and landslide protection and river transport such as levees, embankments, canals, channelization works, ...
  • Kvantifisering av usikkerhet i meteorologiske og hydrologiske prognoser 

   Skaugen, Thomas (Notat;3, Report, 1999)
   Delprosjekt HYDRA F7, "Kvantifisering av usikkerhet i hydrologiske og meteorologiske prognoser", ble delvis initiert på bakgrunn av de store avvik mellom prognosene fra flomvarslingen på NVE og Glommens og Laagens ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett 

   Opedahl, Jørn; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Hovedformålet med rapporten er å presentere status for drift av det nasjonale overvåkingsnett for grunnvann og markvann, og oppsummere all virksomhet utført i 2009. Rapporten inkluderer en oversikt over aktive målestasjoner, ...
  • Lappsætra tilsigsfelt (156.DC) 

   Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten gis også en analyse av tilstandsoversikt for det hydrologiske ...
  • Location Is Everything, but Climate Gets a Share: Analyzing Small-Scale Environmental Influences on Breeding Success in the White-Throated Dipper 

   Nilsson, Anna L. K.; Reitan, Trond; Skaugen, Thomas; L’Abée-Lund, Jan Henning; Gamelon, Marlène; Jerstad, Kurt; Røstad, Ole Wiggo; Slagsvold, Tore; Stenseth, Nils C.; Vøllestad, L. Asbjørn; Walseng, Bjørn (Journal article, 2020-10)
   Ecological and evolutionary effects of environmental variation on wild populations are of particular interest in a changing world. Large-scale environmental indices are classically used as environmental explanatory variables ...
  • LOD-tiltak på nedbørsfelt skala; – hva er effekten av regnbed for avløpet i et urbanfelt på Grefsen-Kjelsås i Oslo? 

   Lawrence, Deborah; Ortega, Rengifo Zenon; Skaugen, Thomas (Journal article, 2020)
   Vi har testet effekten av LOD tiltak (regnbed) på totalavløpet fra et 0.3 km2 stort nedbørsfelt med ca 500 husstander på Grefsen Kjelsås i Oslo. Ved hjelp av en nyutviklet urbanhydrologisk nedbør-avløpsmodell, DDDUrban, ...
  • Long‐term variation in piscivory in a brown trout population: effect of changes in available prey organisms 

   L’Abée-Lund, J.H.; Aass, P.; Sægrov, H. (Journal article, 2002)
   The piscivorous behaviour in a brown trout (Salmo trutta L.) population was studied in four discrete periods over seven decades (1917–94) in the hydroelectric reservoir Tunhovdfjord in Norway established in 1919. Piscivorous ...
  • Long‐term variation in the population structure of Arctic charr, Salvelinus alpinus, and brown trout, Salmo trutta 

   Aass, P.; Jensen, C.S.; L’Abée-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2004)
   The effects of induced water level fluctuations and introduction of the mysid Mysis relicta Lovén on population structure of brown trout, Salmo trutta L., and Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), were studied during ...
  • The macroinvertebrate communities of two contrasting Norwegian glacial rivers in relation to environmental variables 

   Brittain, John E.; Saltveit, Svein J.; Castella, Emmanuel; Bogen, Jim; Bønsnes, Truls E.; Blakar, Inggard; Bremnes, Trond; Haug, Ingrid; Velle, Gaute (Journal article, 2001)
   1. Macroinvertebrate communities in two Norwegian glacial rivers, one in the western fjords (Dalelva) and one in the eastern mountains (Leirungsåi), were investigated during three time periods in 1996 and 1997. 2. Channel ...
  • Metoder for å måle vannføring i umålte felt 

   Skaugen, Thomas; Langsholt, Elin (Journal article, 2007)
   Forvaltning og utnyttelse av vannressursene stiller i dag høye krav til robusthet og pålitelighet når det gjelder metoder for beregning av vannføring i umålte felt. Temaet har internasjonalt fokus, og IAHS har tatt initiativet ...
  • Metodikk for informasjonsinnhenting etter IKT-sikkerhetshendelser i driftskontrollsystem 

   BDO AS (Report, 2017)
   I denne rapporten beskriver BDO på oppdrag fra NVE en metodikk for hvordan og hva slags informasjon som bør hentes ut av logger etter IKThendelser i driftskontrollsystemer. Rapporten drøfter problemstillinger ved bruk av ...
  • Miljøkonsekvenser av raske vannstandsendringer 

   Harby, Atle; Bogen, Jim; Arnekleiv, Jo Vegar; Bakken, Tor Haakon; Bønsnes, Truls Erik; Elster, Margrethe; Kutznetsova, Yulia; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian; Stickler, Morten; Sundt, Håkon; Tjomsland, Torulv; Ugedal, Ola (Report, 2012)
   Rapporten oppsummerer kunnskapsstatus omkring miljøvirkninger av effektkjøring og raske vannstandsendringer og beskriver mulige avbøtende tiltak. Rapporten vurderer miljøvirkninger av mulig økt effektinstallasjon i Mauranger ...
  • Modeling the snow depth variability with a high-resolution Lidar data set and nonlinear terrain dependency 

   Skaugen, Thomas; Melvold, Kjetil (Journal article, 2019)
   In the mountains of Norway, snow depth (SD) is highly variable due to strong winds and open terrain. To investigate snow conditions on one of Europe's largest mountain plateaus, Hardangervidda, we conducted snow measurement ...
  • Modeling the spatial distribution of snow water equivalent, taking into account changes in snow-covered area 

   Skaugen, Thomas; Randen, Frode (Journal article, 2013)
   A good estimate of the spatial probability density function (PDF) of snow water equivalent (SWE) provides the mean of the snow reservoir, but also enables modelling of the changes in snow-covered area (SCA), which is crucial ...
  • Modelling the spatial variability of snow water equivalent at the catchment scale 

   Skaugen, Thomas (Journal article, 2007)
   The spatial distribution of snow water equivalent (SWE) is modelled as a two parameter gamma distribution. The parameters of the distribution are dynamical in that they are functions of the number of accumulation and melting ...
  • Mulige effekter av havnivåstigning og stormflo på norsk energiforsyning 

   Løchen, Liv Arntzen; Nilsen, Skule (Report, 2015)
   Energiforsyningens anlegg bygges for fremtiden. Enkelte anlegg kan ha forventet leve- og driftstid som strekker seg flere tiår fram i tid, og anleggene skal være i driftssikker stand gjennom hele sin tekniske levetid. Dette ...
  • Multiscale spatial variability of lidar-derived and modeled snow depth on Hardangervidda, Norway 

   Melvold, Kjetil; Skaugen, Thomas (Journal article, 2013)
   This study presents results from an Airborne Laser Scanning (ALS) mapping survey of snow depth on the mountain plateau Hardangervidda, Norway, in 2008 and 2009 at the approximate time of maximum snow accumulation during ...
  • Nedre Otta kraftverk 

   Elster, Margrethe Cecilie; Kennie, Patricia Dawn (Report, 2010)
   To alternative utbyggingsalternativer i nedre Otta er vurdert, Åsåren og Pillarguri. Begge alternativene vil innebære sterkt redusert vannføring, erosjon og sedimenttransport på elvestrekningen hvor vann fraføres. Dette ...