Now showing items 1-20 of 357

  • 10 års erfaring med nasjonale laksevassdrag –virker systemet? 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Skurdal, Jostein; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2018)
   Det er >600 lakseførende vassdrag i Norge; 52 nasjonale laksevassdrag og 29 laksefjorder ble opprettet for å gi utvalgte laksebestander bedre beskyttelse. Ordningen omfatter ca. 75 prosent av den norske villaksressursen, ...
  • Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD) for the GAO and GLO products 

   Andreassen, Liss M.; Winsvold, S. H. (Dataset, 2013)
   CryoClim is an Internet service providing cryospheric climate products, primarily based on satellite observations. The service is delivered through a web service and web portal (www.cryoclim.net). The portal includes manual ...
  • Analyse av dambruddsbølger 

   Marchand, Wolf; Lier, Øyvind; Kjellesvig, Hilde Marie; Vaskinn, Kjetil (NVE Rapport;2010:12, Report, 2010)
   Formålet med prosjektet har vært å forbedre kunnskap om og metodikk for dambruddsbølgeberegninger i forhold til dagens praksis og NVEs gjeldende krav. Bakgrunnen var erfaringer fra flommen i Trøndelag i 2006 som indikerte ...
  • Analyse av energibruk i undervisningsbygg 

   Langseth, Benedicte (Report, 2014)
   Rapporten presenterer formålsdelt energibruk for byggtypene barnehage, skole og universitets- høyskolebygg. I tillegg diskuteres drivere for energibruk i undervisningsbygg. Her har man delt inn i drivere som påvirker ...
  • Analyse av energibruk i yrkesbygg 

   Langseth, Benedicte (NVE Rapport;2016:24, Research report, 2015)
   Rapporten sammenstiller resultater fra rapportene «Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere», «Analyse av energibruk i forretningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere» og «Analyse av energibruk i undervisningsbygg. ...
  • Anbefale metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve (Report, 2015)
   Rapporten anbefaler metoder som bør brukes ved estimering av flomstørrelser i små uregulerte nedbørfelt i Norge på bakgrunn av resultatene fra Stenius m. fl. (2015). Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, et nytt ...
  • Anthropogenic impacts on continental surface water fluxes 

   Haddeland, Ingjerd; Skaugen, Thomas; Lettenmaier, Dennis (Journal article, 2006)
   Impacts of reservoirs and irrigation water withdrawals on continental surface water fluxes are studied within the framework of the Variable Infiltration Capacity (VIC) model for a part of North America, and for Asia. A ...
  • Application of the Senorge 1D model to Armenian snow data 

   Skaugen, Thomas (Report, 2010)
   The Senorge snow model is used to simulate snow depth and snow water equivalent for five Armenian sites with existing time series of precipitation and temperature. For particular years there are measurements of snow depth ...
  • Arctic rivers 

   Brittain, John E.; Bogen, Jim; Khokhlova, Ludmila G.; Melvold, Kjetil; Stenina, Angelina S.; Gislason, Gisli M.; Brørs, Sturla; Kochanov, Sergej K.; Olafsson, Jon S.; Ponomarev, Vasily I.; Jensen, Arne J.; Kokovkin, Alexander V.; Pettersson, Lars-Evan (Chapter, 2009)
  • Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag 

   Glover, Brian; Brabrand, Åge; Brittain, John; Gregersen, Finn; Holmen, Johannes; Saltveit, Svein Jakob (Report, 2012)
   Det er gjennomført en rekke avbøtende tiltak for forbedring av miljøet i norske vassdrag i forbindelse med vassdragsreguleringer. Erfaringer med tiltakene viser imidlertid at det ofte er mangel på klare målsettinger eller ...
  • Back-analyses of run-out for Norwegian quick-clay landslides 

   Issler, Dieter; Cepeda, José Mauricio; Luna, Byron Quan; Venditti, Vittoria (Report, 2013)
   Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norwegian Energy and Water Resources (NVE) and Norwegian National Railways Administration (NNRA) have initiated a National R&D project (2012-2015) called Natural Hazards – ...
  • Basin-scale phenology and effects of climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Otero, Jaime; L’Abée-Lund, Jan Henning; Castro-Santos, Theodore; Leonardsson, Kjell; Storvik, Geir O.; Johnsson, Bror; Dempson, J. Brian; Russell, Ian; Jensen, Arne Johan; Baglinière, Jean-Luc; Dionne, Mélanie; Armstrong, John Duncan; Romakkaniemi, Atso; Letcher, Benjamin Havens; Kovic, John F.; Erkinaro, Jaakko; Poole, Russell; Rogan, Ger; Lundqvist, Hans; MacLean, Julian C.; Jokikokko, E.; Arnekleiv, Jo Vegar; Kennedy, Richard; Niemelä, Eero; Javierre, P. Caballero; Music, Paul A.; Antonsson, Thorolfur; Gudjonsson, Sigurdur; Veselov, Alexey; Lamberg, Anders; Groom, Steve; Taylor, Benjamin; Taberner, M.; Dillane, Mary; Arnason, Fridthjofur; Horton, Gregg; Hvidsten, Nils A.; Jonsson, Ingi Runar; Jonsson, Nina; Mckelvey, Simon; Næsje, Tor Fredrik; Skaala, Oystein; Smith, Gordon W.; Sægrov, Harald; Stenseth, Nils Chr.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2014)
   Migrations between different habitats are key events in the lives of many organisms. Such movements involve annually recurring travel over long distances usually triggered by seasonal changes in the environment. Often, the ...
  • Beredskap og krisehåndtering – oppsummering 

   Øvrelid, Kari; Gabrielsen, Hein; Røhme, Camilla; Sandum, Trond; Eikenæs, Olianne; Steen, Roger (Report, 2016)
   Denne sluttrapporten oppsummerer og kompletterer de tidligere utgitte delrapportene fra Delprosjekt 2. Anbefalingene er justert som følge av endringer i beredskapsplaner og instrukser som har kommet siden delrapportene ble ...
  • Bioenergi i Norge 

   Melbye, Anne Marit; Rørstad, Per Kristian; Nybakke, Karen; Isachsen, Olav Karstad; Sidelnikova, Maria; Killingland, Magnus (Report, 2014)
   Det har vært en jevn økning i bruken av bioenergi i Norge siden 1990. De siste ti årene har økningen vært markant for bruk av bioenergi til fjernvarme- og transportformål, og varme- og transportsektoren anses å være markeder ...
  • Biotopjusteringstiltak i vassdrag 

   Eie, Jon Atle; Brittain, John E.; Eie, Jon Arne (Kraft og miljø;, Report, 1995)
  • Bresjøer 2014/Glacier Outline (GLO) 

   Andreassen, L. M.; Klingenberg, T. F. (Dataset, 2016)
   Glacier Lake Outline (GLO) for Norway from the period 2014. Glacier-dammed lakes (also called ice-dammed lakes) can cause hazardous outburst floods. Such floods are, also called jøkulhlaups or glacier lake outburst flood ...
  • Bresjøer 2018/Glacier Lake Outline (GLO) 

   Andreassen, Liss M.; Nagy, Teodor (Dataset, 2019)
   Glacier Lake Outline (GLO) for Norway mapped from the year 2018. Glacier-dammed lakes (also called ice-dammed lakes) can cause hazardous outburst floods. Such floods are also called jøkulhlaups or glacier lake outburst ...
  • Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer 

   Fauskerud, Odd Arne; Athanasiu, Corneliu; Havnegjerde, Christian Rekdal; Tørum, Erik; Christensen, Stein Olav; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Rapportens første del tar for seg anisotropi for leire spesielt med vekt på betydning for stabilitetsberegninger. Det presenteres et konsept for bestemmelse av udrenert skjærfasthet i bløt leire og anvendelse av dette i ...
  • Bruk av RAMMS::DEBRISFLOW på kjente sørpeskredhendelser 

   Kronholm, Kalle (NVE Ekstern rapport;2021:9, Report, 2021)
   Det finnes per i dag ingen dynamiske modeller spesifikt utviklet for beregning av bevegelse av sørpeskred. Hypotesen i dette arbeidet har vært at RAMMS::DEBRISFLOW (RDF) versjon 1.7.20, også kan anvendes til beregning av ...
  • Changes in snow depth in Norway during the period 1961–2010 

   Dyrrdal, Anita Verpe; Saloranta, Tuomo; Skaugen, Thomas; Stranden, Heidi Bache (Journal article, 2013)
   Observed trends in annual maximum snow depth (SD) in Norway are analyzed and examined in the context of changes in winter climate from 1961 until today. Trends are evaluated for the 50-year period (1961–2010) and for three ...