Now showing items 79-98 of 357

  • Fareindikatorer ved skogsveibygging 

   Lileng, Jørn (NVE Rapport;2019:9, Report, 2019)
   En arbeidsgruppe i Naturfareforum foreslår tiltak for å sikre at hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred ivaretas ved en risikobasert tilnærming.
  • Felles plattform for flomvarslingsmodellene : sluttrapport for FoU-prosjektet 80503 

   Langsholt, Elin Gerd; Grønbech, Bård Johan (NVE Rapport;2021:8, Report, 2021)
   Prosjektet har videreutviklet VEPS (VErktøy for Prognose og Simulering) som et verktøy for utvikling og operasjonalisering av hydrologiske modeller. Alle flomvarslingsmodellene er koplet til VEPS gjennom et felles grensesnitt ...
  • Felthåndbok ved flom og skred 

   Caragounis, Vivian; Hoseth, Knut Aune; Nordvik, Helge Leif; Bjordal, Heidi; Kristensen, Lene Lundgren; Viklund, Margareta (Book, 2015)
   Denne felthåndboken er utarbeidet for å gi støtte til både erfarne og uerfarne fagpersoner fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) og deres rådgivere som følger opp ...
  • Ferskvannsressurser og fiskeoppdrett 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Sneve, Torbjørn (Journal article, 2000)
   Fiskeoppdrett i storskala er blitt en vik­tig næring i Norge. Omfanget av små fiskeoppdrettsanlegg har mer lokal in­teresse selvom de anses å kunne være en viktig binæring i distriktene. Disse må imidlertid også behandles ...
  • Filefjell - Kyrkjestølane (073.Z) 

   Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og snø i ...
  • Filefjell og Anestølen 

   Stranden, Heidi Bache; Ree, Bjørg Lirhus (Report, 2014)
   Sesongen 2012/2013 har det blitt målt et stort antall snø- og klimaparameter ved snøforskningsstasjonene 73.11 Kyrkjestølane og 77.24 Anestølen. Denne rapporten presenterer og evaluerer data fra de to stasjonene sesongen ...
  • Flom og stormflo 

   Ryalen, Pål Christie (Report, 2015)
   Måleserier for havnivå og flom er analysert for å se om hendelsene flom og stormflo er statistisk koblede hendelser. Resultatet fra analysen tyder på at det er en svak kobling mellom flom og metrologisk bidrag til endret ...
  • Flom- og skredhendelsen Frida på Sørlandet 2012 

   Olsen, M.H.; Hopland, A.A.; Myrabø, S.; Viréhn, P.; Glad, P.A.; Almenningen, O.E.; Traae, E. (Report, 2015)
   Rapporten konkluderer med at det er viktig å se på nedbørfeltet i sin helhet når man skal finne årsaken til skadene. Rensk og vedlikehold av dreneringsveier er svært viktig for å forhindre vann på avveie og redusere ...
  • Flom- og skredhendelser i Gudbrandsdalen 

   Olsen, Maria H.; Hopland, Agathe A.; Myrabø, Steinar; Viréhn, Per; Glad, Per A. (Report, 2015)
   Denne rapporten beskriver flomhendelsene i Gudbrandsdalen i 2011, 2013 og 2014. Det er fokusert på seks pilotfelt i Gudbrandsdalen. Kloppa, Brandrudsåa og Fåvang som ble sterkt påvirket av flommene i 2011 og 2013, og Åretta, ...
  • Flomberegninger i regulerte felt — hvordan vassdragsreguleringer og flomforløp påvirker flomforholdene 

   Stenius, Seija; Væringstad, Thomas; Glad, Per; Holmqvist, Erik; Engeland, Kolbjørn; Ejigo, Demissew Kebede (NVE Rapport;2021:21, Report, 2021)
   Rapporten beskriver hvordan ulike tilnærminger for beregning av flommer i et regulert vassdrag, så som ulike vassdragsreguleringer og flomforløp, påvirker flomforholdene. Det er også utført en litteraturstudie og utarbeidet ...
  • Flommen i Notodden 24. juli 2011 

   Hopland, A.A.; Almenningen, O.E.; Myrabø, S.; Olsen, M.H.; Traae, E.; Viréhn, P.L.E. (Report, 2015)
   Rapporten konkluderer med at det er viktig å se på nedbørfeltet i sin helhet når man skal finne årsaken til flomskader. Rensk og vedlikehold av dreneringsveier er svært viktig for å forhindre vann på avveie, og for å ...
  • Flood estimation in small catchments 

   Fleig, Anne K.; Wilson, Donna (Report, 2013)
   This report is a literature review of flood estimation methods applicable to small catchments. The report summarizes characteristics of small catchments with respect to flood generation and estimation. It describes why ...
  • Forbedring av flomvarslingas verktøy 

   Langsholt, Elin; Haddeland, Ingjerd; Skaugen, Thomas; Beldring, Stein; Holmqvist, Erik; Stranden, Heidi Backe (Report, 2015)
   Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra prosjektet 81057. Prosjektet har hatt som fokus å videreutvikle flomvarslingens modellrammeverk og forbedre de hydrologiske modellprognosene så treffsikkerheten ...
  • Forebyggende kartlegging mot skred langs strandsonen i Norge 

   Hansen, Louise; L’Heureux, Jean-Sebastien; Solberg, Inger-Lise; Longva, Oddvar (Report, 2013)
   NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanse ...
  • Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 

   Lundsbakken, Marte (NVE Rapport;2019:12, Report, 2019-04)
   Denne rapporten er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED)
  • Forslag til nytt vektsystem i modellen for å fastsette kostnadsnormer i regionalnettene 

   Kordahl, Ole-Petter; Kvile, Hilde Marit; Amundsveen, Roar; Langset, Tore (Others, 2014)
   NVE har fra 2012 arbeidet med å evaluere og videreutvikle vektsystemet. Dette høringsdokumentet beskriver arbeidsprosessen, de prinsipielle vurderingene som ligger til grunn og et komplett forslag til nytt vektsystem
  • Fossekall og småkraftverk 

   Walseng, Bjørn; Jerstad, Kurt (Report, 2011)
   Rapporten gir råd om hvordan det kan tilrettelegges for at fossekallen skal kunne hekke etter at en hekkeplass har blitt utbygd med hensyn til småkraft. Hekkesuksess i utbygde vassdrag, der det finnes tilgang på både kasser ...
  • FOU 80606 - Identifisering av løsneområder for sørpeskred 

   Jaedicke, Christian; Sandersen, Frode (NVE Ekstern rapport;2021:8, Report, 2021)
   Interessen for sørpeskred startet for alvor på slutten av 70 tallet, og studiene fra Norge og andre land viste at sørpeskred kan utløses og forekomme i et stort spekter av terrengformer. Det er likevel dokumentert få ...
  • FoU-forprosjekt 80100: Sektorens kulturminner 

   Snekkenes, Chriskine; Yilmaz, Unn; Faugli, Per Einar (Report, 2015)
   Sektoren har behov for standarder for kulturminnefaglig dokumentasjon. Målet med forprosjektet har vært å utvikle et bedre faglig beslutningsgrunnlag og undersøke hvordan saksbehandling tilknyttet kulturminner kan ...
  • Fugl og kraftledninger 

   Bevanger, Kjetil; Refsnæs, Steinar (Report, 2011)
   Fugler kan dø i møte med kraftledninger, enten på grunn av kollisjon med linene eller som følge av strømgjennom gang (elektrokusjon). Faren for kollisjon er til stede for alle typer kraftledninger, men når det gjelder ...