Now showing items 190-209 of 357

  • The macroinvertebrate communities of two contrasting Norwegian glacial rivers in relation to environmental variables 

   Brittain, John E.; Saltveit, Svein J.; Castella, Emmanuel; Bogen, Jim; Bønsnes, Truls E.; Blakar, Inggard; Bremnes, Trond; Haug, Ingrid; Velle, Gaute (Journal article, 2001)
   1. Macroinvertebrate communities in two Norwegian glacial rivers, one in the western fjords (Dalelva) and one in the eastern mountains (Leirungsåi), were investigated during three time periods in 1996 and 1997. 2. Channel ...
  • Måling med bakkebasert radar (InSAR) av Stavbrekka, Skjåk kommune 

   Skrede, Ingrid; Kristensen, Lene (Report, 2016)
   Våren 2015 utførte fjellskredseksjonen i NVE målingar med bakkebasert radar (InSAR) av Stavbrekka på Strynefjellet i Skjåk kommune. Føremålet var å undersøke om metoden er eigna til å måle bevegelsar i glideskred, og å ...
  • Metode for vurdering av løsne – og utløpsområder for områdeskred 

   Aunaas, Kristian; Ottesen, Hanne Bratlie; Oset, Frode; Nyheim, Trude; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Fauskerud, Odd Arne; Karlsrud, Kjell; L’heureux, Jean-Sébastien; Gjelsvik, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2016)
   Rapporten inneholder anbefalte metoder for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred
  • Metoder for å måle vannføring i umålte felt 

   Skaugen, Thomas; Langsholt, Elin (Journal article, 2007)
   Forvaltning og utnyttelse av vannressursene stiller i dag høye krav til robusthet og pålitelighet når det gjelder metoder for beregning av vannføring i umålte felt. Temaet har internasjonalt fokus, og IAHS har tatt initiativet ...
  • Metodikk for informasjonsinnhenting etter IKT-sikkerhetshendelser i driftskontrollsystem 

   BDO AS (Report, 2017)
   I denne rapporten beskriver BDO på oppdrag fra NVE en metodikk for hvordan og hva slags informasjon som bør hentes ut av logger etter IKThendelser i driftskontrollsystemer. Rapporten drøfter problemstillinger ved bruk av ...
  • Miljøkonsekvenser av raske vannstandsendringer 

   Harby, Atle; Bogen, Jim; Arnekleiv, Jo Vegar; Bakken, Tor Haakon; Bønsnes, Truls Erik; Elster, Margrethe; Kutznetsova, Yulia; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian; Stickler, Morten; Sundt, Håkon; Tjomsland, Torulv; Ugedal, Ola (Report, 2012)
   Rapporten oppsummerer kunnskapsstatus omkring miljøvirkninger av effektkjøring og raske vannstandsendringer og beskriver mulige avbøtende tiltak. Rapporten vurderer miljøvirkninger av mulig økt effektinstallasjon i Mauranger ...
  • «Ministudien av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater» 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric (Report, 2014)
   En ministudie av de tre NIFS etatene innen samordning og deling av flom- og skreddata. Etatenes roller og ansvarsområder, som omfatter ansvar for, tilgang til og bruk av flom- og skredrelaterte data beskrives, på grunnlag ...
  • Modeling the snow depth variability with a high-resolution Lidar data set and nonlinear terrain dependency 

   Skaugen, Thomas; Melvold, Kjetil (Journal article, 2019)
   In the mountains of Norway, snow depth (SD) is highly variable due to strong winds and open terrain. To investigate snow conditions on one of Europe's largest mountain plateaus, Hardangervidda, we conducted snow measurement ...
  • Modeling the spatial distribution of snow water equivalent, taking into account changes in snow-covered area 

   Skaugen, Thomas; Randen, Frode (Journal article, 2013)
   A good estimate of the spatial probability density function (PDF) of snow water equivalent (SWE) provides the mean of the snow reservoir, but also enables modelling of the changes in snow-covered area (SCA), which is crucial ...
  • Modelling the spatial variability of snow water equivalent at the catchment scale 

   Skaugen, Thomas (Journal article, 2007)
   The spatial distribution of snow water equivalent (SWE) is modelled as a two parameter gamma distribution. The parameters of the distribution are dynamical in that they are functions of the number of accumulation and melting ...
  • Mulige effekter av havnivåstigning og stormflo på norsk energiforsyning 

   Løchen, Liv Arntzen; Nilsen, Skule (Report, 2015)
   Energiforsyningens anlegg bygges for fremtiden. Enkelte anlegg kan ha forventet leve- og driftstid som strekker seg flere tiår fram i tid, og anleggene skal være i driftssikker stand gjennom hele sin tekniske levetid. Dette ...
  • Mulighetsstudie om utvikling av en nasjonal blokkprøvedatabase 

   Paulsen, Eivind Magnus (Report, 2014)
   NGI har brukt blokkprøvetaker fra 1992 og etablert en database med nøkkelresultater fra forsøk utført på blokkprøver. Resultatene fra blokkprøvedatabasen er av stor interesse for fag-og forskningsmiljø og det ønskes utført ...
  • Multiscale spatial variability of lidar-derived and modeled snow depth on Hardangervidda, Norway 

   Melvold, Kjetil; Skaugen, Thomas (Journal article, 2013)
   This study presents results from an Airborne Laser Scanning (ALS) mapping survey of snow depth on the mountain plateau Hardangervidda, Norway, in 2008 and 2009 at the approximate time of maximum snow accumulation during ...
  • Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – forundersøkelse 

   Solberg, Inger-Lise; Ryghaug, Per; Nordahl, Bo; Hans de, Beer; Hansen, Louise; Høst, Jan (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Nasjonalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt 

   Glad, Per Alve; Reitan, Trond; Stenius, Seija (Report, 2015)
   Rapporten presenterer 165 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er utført flomfrekvensanalyser ...
  • Naturfareforum - årsrapport 2020 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:18, Report, 2021)
   I denne rapporten er aktiviteter og ressursbruk i Naturfareforum 2020 oppsummert.
  • Naturfareforum - Insentiver til og finansiering av forebygging mot naturfare 

   Eidal, Linnea; Kvernevik, Erling; Berg, Hallvard; Celius, Sten; Dolva, Bjørn Kristoffer; Ebeltoft, Mia; Fornes, Lina; Frøyen, Renate; Lindemann, Ingunn; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:9, Report, 2021)
   Rapporten presenterer forslag om et fond for finansiering av forebyggende tiltak mot naturskade/fysisk klimarisiko på eksisterende bebyggelse og infrastruktur, etter modell av det franske Barnierfondet
  • Naturfareforum : årsrapport 2017 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Lunde, Ragnhild (NVE Rapport;2018:41, Report, 2018)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum i 2017 oppsummert.
  • Naturfareforum : årsrapport 2018 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Kringen, Ragnhild L. (NVE Rapport;2019:26, Report, 2019)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2018 oppsummert.
  • Naturfareforum : årsrapport 2019 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2020:19, Report, 2020)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2019 oppsummert