Now showing items 203-222 of 357

  • Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – forundersøkelse 

   Solberg, Inger-Lise; Ryghaug, Per; Nordahl, Bo; Hans de, Beer; Hansen, Louise; Høst, Jan (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Nasjonalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt 

   Glad, Per Alve; Reitan, Trond; Stenius, Seija (Report, 2015)
   Rapporten presenterer 165 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er utført flomfrekvensanalyser ...
  • Naturfareforum - årsrapport 2020 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:18, Report, 2021)
   I denne rapporten er aktiviteter og ressursbruk i Naturfareforum 2020 oppsummert.
  • Naturfareforum - Insentiver til og finansiering av forebygging mot naturfare 

   Eidal, Linnea; Kvernevik, Erling; Berg, Hallvard; Celius, Sten; Dolva, Bjørn Kristoffer; Ebeltoft, Mia; Fornes, Lina; Frøyen, Renate; Lindemann, Ingunn; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:9, Report, 2021)
   Rapporten presenterer forslag om et fond for finansiering av forebyggende tiltak mot naturskade/fysisk klimarisiko på eksisterende bebyggelse og infrastruktur, etter modell av det franske Barnierfondet
  • Naturfareforum : årsrapport 2017 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Lunde, Ragnhild (NVE Rapport;2018:41, Report, 2018)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum i 2017 oppsummert.
  • Naturfareforum : årsrapport 2018 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Kringen, Ragnhild L. (NVE Rapport;2019:26, Report, 2019)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2018 oppsummert.
  • Naturfareforum : årsrapport 2019 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2020:19, Report, 2020)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2019 oppsummert
  • Naturfareforum : probabilitet og stabilitet 

   Dolva, Bjørn Kristoffer (NVE Rapport;2020:9, Report, 2020)
   Naturfareforum har gjennomført et seminar for å belyse muligheter og begrensninger knyttet til bruk av probabilistisk teori og metoder i geotekniske stabilitetsvurderinger/-beregninger. NGI har gjennomført arbeidet med ...
  • Naturfareforum : Teknologidagene 2019 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;, Report, 2019)
   Rapporten dokumenterer presentasjoner og stikkord fra den avsluttende paneldebatten på Teknologidagene 2019.
  • Naturfareforum – Helhetlig risikostyring i små nedbørfelt 

   Hestad, Åsta Gurandsrud; Zeigler, Jon Bergersen; Carvajalino-Fernandez, Marcos (NVE Ekstern rapport;2021:20, Report, 2022)
   Rapporten presenterer resultater fra hydrologiske og hydrauliske analyser i et lite nedbørfelt i Lillehammer kommune – Skurva. Det er presentert forslag knyttet til overvåking, beredskap og en arbeidsmåte som kan følge ...
  • Naturfareforum – resultater, evaluering og veien videre 

   Bygballe, Lena; Leifseth, Anne Britt (NVE Rapport;2021:27, Report, 2021)
   Naturfareforum ble etablert i 2016 og er et samarbeidsforum bestående av store statsetater som arbeider med naturfare samt KS og representant for Statsforvalterne. Etter fem år, ønsker vi å utforme en tydelig strategi og ...
  • Naturfareforum – Test av metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i områdeplan 

   Andersen, Guro; Andersen, Cathrine (NVE Ekstern rapport;2021:12, Report, 2021)
   Prosjektet har testet DSBs metode for risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanlegging. Dette er gjort gjennom et eksempel med en tenkt overvannshendelse i Kolbotn sentrum. Metodiske utfordringer ble avdekket og DSB vil ...
  • Naturfareprosjektet 

   Berggren, Lars; Erichson, Peer Sommer; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
   Formålet med dette prosjektet er å finne likheter og ulikheter i risiko og sårbarhetsarbeidet (ROS-arbeidet) i transportetatene, og vurdere etatenes arbeid i forhold til det som kreves/gjøres i øvrige planer for utbygging ...
  • Naturfareprosjektet. Delprosjekt 7 Skred og flomsikring 

   Håland, Gunne; Langelid, Audun (Report, 2015)
   Formålet med studieturen var å utvikle vår kompetanse for bruk av ulike typer fanggjerder, som alpelandene bruker til skredsikring, med hovedvekt på vannrelaterte skred. Dette for å bringe ideer og metoder hjem til våre ...
  • Nedre Otta kraftverk 

   Elster, Margrethe Cecilie; Kennie, Patricia Dawn (Report, 2010)
   To alternative utbyggingsalternativer i nedre Otta er vurdert, Åsåren og Pillarguri. Begge alternativene vil innebære sterkt redusert vannføring, erosjon og sedimenttransport på elvestrekningen hvor vann fraføres. Dette ...
  • Nedre Otta kraftverk 

   Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
   Endringen i vanntemperatur er stort sett mindre enn en grad. Isforholdene blir generelt mer stabile på strekningene som får redusert vannføring. Det blir færre og mindre isganger, og færre av dem når ned til Otta sentrum. ...
  • New flood frequency estimates for the largest river in Norway based on the combination of short and long time series 

   Engeland, Kolbjørn; Aano, Anna; Steffensen, Ida; Støren, Eivind; Paasche, Øyvind (Journal article, 2020)
   The Glomma River is the largest in Norway, with a catchment area of 154 450 km2. People living near the shores of this river are frequently exposed to destructive floods that impair local cities and communities. Unfortunately, ...
  • New version (v.1.1.1) of the seNorge snow model and snow maps for Norway 

   Saloranta, Tuomo (Report, 2014)
   In order to enhance the accuracy and precision of the snow maps, and to remove the detected significant systematic biases, a New revised version (v.1.1.1) of the seNorge snow model was developed during 2012-2013. This ...
  • NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel 

   Fornes, Petter (Report, 2014)
   Dette er en rapport med NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel, basert på progressivt brudd-prosjektene "Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire" og "NIFS N-6.5.2 ...
  • Nifs - sluttrapport 

   Myrabø, S.; Viklund, M.; Øvrelid, K.; Dolva, B. K.; Øydvin, E. K.; Petkovic, G.; Humstad, T.; Aunaas, K.; Thakur, V. (Report, 2016)
   NIFS-programmet (2012-2015) har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen. Våre mål har vært å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede ...