Now showing items 227-246 of 357

  • Oktoberflaumen på Vestlandet i 2014 

   Dannevig, Halvor; Groven, Kyrre; Aall, Carlo (Report, 2016)
   I denne rapporten har vi analysert dei store skadane som oktoberflaumen i 2014 førte til i Lærdal, Aurland (Flåmsdalen), Voss sentrum og Odda sentrum. På Voss og i Odda var flaumen større en nokon annan flaum i nyare tid. ...
  • Optimalisert drift av omløpsventiler 

   Vingerhagen, Samuel; Vaskinn, Kjetil Arne (NVE Rapport;2017:83, Report, 2017)
   NVE ønsket å få undersøkt om omløpsventiler blir driftet i henhold til intensjonene. Fem småkraftverk i Trøndelag ble valgt ut i studien. Sweco Norge AS fikk i oppdrag å undersøke driften av omløpsventilene på lav, middels ...
  • Optimalisert drift av omløpsventiler 

   Vingerhagen, Samuel; Vaskinn, Kjetil Arne (Report, 2017)
   NVE ønsket å få undersøkt om omløpsventiler blir driftet i henhold til intensjonene. Fem småkraftverk i Trøndelag ble valgt ut i studien. Sweco Norge AS fikk i oppdrag å undersøke driften av omløpsventilene på lav, middels ...
  • Overvannshåndtering og drenering for veg og jernbane 

   Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2016)
   Denne rapporten tar for seg drenering av veg og jernbane, med fokus på å sikre infrastruktur og tredjepart mot skader fra vannrelaterte naturfarer. Det presenteres forslag til beregningsmetoder og beste praksis for utbygging ...
  • Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning 

   Oppikofer, T. (Report, 2016)
   Fem testområder er målt gjentatte ganger med bakkebasert laserscanner for å avdekke terrengendringer, og for å illustrere metodens bruksområder. I prosjektet er det avdekt steinsprang, løsmasseskred og deformasjoner av ...
  • Overvåking ved akutte skredhendelser 

   Kristensen, Lene; Oppikofer, Thierry; Bergeng, Tore (Report, 2013)
   Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP4) som omhandler overvåking ...
  • A parameter parsimonious approach for catchment scale urban hydrology – Which processes are important? 

   Skaugen, Thomas; Lawrence, Deborah; Ortega, Rengifo Zenon (Journal article, 2020)
   Increased urbanization and increased observed precipitation intensity and -frequency due to climate change call for urban hydrological models capable of describing urban flow dynamics in data-scarce areas. A parameter ...
  • På alerten mot naturfare 

   Rød, Sverre Kjetil; Petkovic, Gordana; Sørgaard, Knut; Jensen, Odd Are; Verhage, Aart; Berg, Hallvard; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2015)
   Resultatene fra undersøkelsene i Fron og Lærdal kan tyde på at etatene bør samarbeide med lokalsamfunn som er i risiko for naturfare før hendelser inntreffer. Resultatene viser at de yngste aldersgruppene (18-39 år) ...
  • Pilotstudie: snøskredfarekartlegging med ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale ) : FoU-prosjekt 81072 

   Rustad, Birgit K.; Lytskjold, Bjørn E.; Landrø, Markus; Peereboom, Ivar O.; Statham, Grant; Engeset, Rune V. (Report, 2014)
   Rapporten oppsummerer resultater og erfaringer fra FoU-prosjekt 81072 Pilotstudie: Kartlegging av snøskredterreng med ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale). Det er i løpet av prosjektperioden: • Oversatt og testet ATES’ ...
  • The potential influence of Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta on density and breeding of the white-throated dipper Cinclus cinclus 

   Nilsson, Anna L. K.; L’Abée-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Jerstad, Kurt; Larsen, Bjørn Mejdell; Røstad, Ole Wiggo; Saltveit, Svein Jakob; Skaugen, Thomas; Stenseth, Nils Chr.; Walseng, Bjørn (Journal article, 2017)
   Interactions between birds and fish are often overlooked in aquatic ecosystems. We studied the influence of Atlantic salmon and brown trout on the breeding population size and reproductive output of the white-throated ...
  • Pre-study: Ground improvement for marginally stable slopes 

   Karstunen, Minna (Report, 2014)
   The report aims to give a critical review on various ground improvement methods that involve in-situ mixing and/or injection of stabilising agents in the form of powder or slurry into soft clays. The project was initiated ...
  • Predicting hourly flows at ungauged small rural catchments using a parsimonious hydrological model 

   Tsegaw, Aynalem T.; Alfredsen, Knut; Skaugen, Thomas; Muthanna, Tone M. (Journal article, 2019)
   Streamflow data is important for studies of water resources and flood management, but an inherent problem is that many catchments of interest are ungauged. The lack of data is particularly the case for small catchments, ...
  • Present and future changes in winter climate indices relevant for access disruptions in Troms, northern Norway 

   Dyrrdal, Anita Verpe; Isaksen, Ketil; Jacobsen, Jens Kristian Steen; Nilsen, Irene Brox (Journal article, 2020)
   A number of seaside communities in Troms, northern Norway, are vulnerable to sudden weather-induced access disruptions due to high-impact weather and dependency on one or few roads. In this paper we study changes in winter ...
  • Probabilistiske analyser av grunnundersøkelser i sensitive leirområder 

   Bæverfjord, Maj Gøril; Tørum, Erik; Sandven, Rolf; Vik, Arne (Report, 2012)
   Dette FoU-oppdraget tar sikte på å identifisere sviktsannsynlighet og pålitelighet basert på ulik grad av felt- og laboratorieundersøkelser. Det skal legge opp til et løp der man forsøker å kvantifisere usikkerheten i ...
  • Programplan 2012-2015 for etatsprogrammet 

   Dolva, Bjørn Kristoffer; Haakensen, Marie (Report, 2012)
   Rapporten beskriver det tverretatlige forskningsprosjektet: Naturfare, infrastruktur, flom og Skred (NIFS). Prosjektet er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens ...
  • Prosentvis forbedring av materialfaktor i sprøbruddmaterialer 

   Thakur, Vikas; Oset, Frode (Report, 2012)
   Norges vassdrags‐ og energidirektorat og Statens vegvesen har en ambisjon om å komme med et felles kriterium for prosentvis forbedring av materialfaktor. Statens vegvesen har utarbeidet to nye forslag til prosentivis ...
  • Pumpekraft i Noreg 

   Hamnaberg, Håvard (Report, 2011)
   Pumpekraftverk har også lenge vore brukt for å regulere produksjon i høve variasjonar i forbruket, men det er førebels ingen pumpekraftverk i Noreg som er bygd for å regulere på kort sikt. For å styrke kunnskapen om ...
  • Quantifying the Ocean, Freshwater and Human Effects on Year-to-Year Variability of One-Sea-Winter Atlantic Salmon Angled in Multiple Norwegian Rivers 

   Otero, Jaime; Jensen, Arne J.; L’Abée-Lund, Jan Henning; Stenseth, Nils Chr.; Storvik, Geir O.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2011)
   Many Atlantic salmon, Salmo salar, populations are decreasing throughout the species' distributional range probably due to several factors acting in concert. A number of studies have documented the influence of freshwater ...
  • Rapid recovery of normal gill morphology and blood physiology in brown trout (Salmo trutta) after short-term exposure to toxic concentrations of aqueous aluminium under non-steady state chemical conditions 

   Poléo, Antonio Bjørn Stefano; Kjelsberg, Birgitte Marie; Rukke, Nina Alstad; Vøllestad, Leif (Journal article, 2021)
   Freshwater acidification is characterised by elevated concentrations of aqueous aluminium. Global emissions of acidifying agents are reduced due to international agreements, and freshwater acidification has shifted from ...
  • Reconciling Simulated Moisture Fluxes Resulting from Alternate Hydrologic Model Time Steps and Energy Budget Closure Assumptions 

   Haddeland, Ingjerd; Lettenmaier, Dennis P.; Skaugen, Thomas (Journal article, 2006)
   Hydrological model predictions are sensitive to model forcings, input parameters, and the parameterizations of physical processes. Analyses performed for the Variable Infiltration Capacity model show that the resulting ...