Now showing items 244-263 of 357

  • Quantifying the Ocean, Freshwater and Human Effects on Year-to-Year Variability of One-Sea-Winter Atlantic Salmon Angled in Multiple Norwegian Rivers 

   Otero, Jaime; Jensen, Arne J.; L’Abée-Lund, Jan Henning; Stenseth, Nils Chr.; Storvik, Geir O.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2011)
   Many Atlantic salmon, Salmo salar, populations are decreasing throughout the species' distributional range probably due to several factors acting in concert. A number of studies have documented the influence of freshwater ...
  • Rapid recovery of normal gill morphology and blood physiology in brown trout (Salmo trutta) after short-term exposure to toxic concentrations of aqueous aluminium under non-steady state chemical conditions 

   Poléo, Antonio Bjørn Stefano; Kjelsberg, Birgitte Marie; Rukke, Nina Alstad; Vøllestad, Leif (Journal article, 2021)
   Freshwater acidification is characterised by elevated concentrations of aqueous aluminium. Global emissions of acidifying agents are reduced due to international agreements, and freshwater acidification has shifted from ...
  • Reconciling Simulated Moisture Fluxes Resulting from Alternate Hydrologic Model Time Steps and Energy Budget Closure Assumptions 

   Haddeland, Ingjerd; Lettenmaier, Dennis P.; Skaugen, Thomas (Journal article, 2006)
   Hydrological model predictions are sensitive to model forcings, input parameters, and the parameterizations of physical processes. Analyses performed for the Variable Infiltration Capacity model show that the resulting ...
  • A reconstruction of Jostedalsbreen during the Little Ice Age (LIA) 

   Carrivick, Jonathan L.; Andreassen, Liss M.; Nesje, Atle; Yde, Jacob C. (Dataset, 2022)
   Glacier outlines of Jostedalsbreen (southern Norway) at Little Ice Age (LIA) maximum were reconstructed based on ice-marginal moraines and other landforms and land cover.
  • Regional varsling av jordskredfare 

   Walberg, Nils Arne K.; Devoli, Graziella (Report, 2014)
   Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred i Troms fylke, samt områdene Øksfjord, Stjernøya og Seiland i Finnmark. Dette er den andre rapport i en serie som ...
  • Regional varsling av jordskredfare 

   Walberg, Nils Arne K.; Devoli, Graziella (Report, 2014)
   Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred i Troms fylke, samt områdene Øksfjord, Stjernøya og Seiland i Finnmark. Dette er den andre rapport i en serie som ...
  • Regionalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt 

   Glad, Per Alve; Reitan, Trond; Stenius, Seija (Report, 2014)
   Rapporten presenterer 165 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er utført flomfrekvensanalyser ...
  • «Registrering av flom- og skredsikringstiltak i NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket» 

   Bjordal, Heidi; Odberg, Marianne M.; Skei, Kristin; Skarsten, Silje; Kristensen, Lene L. (Report, 2015)
   Denne rapporten beskriver hvordan NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen i dag registrerer tiltak for flom- og skredsikring, og hvordan disse dataene forvaltes og kan utveksles mellom etatene. Rapporten kommer videre med ...
  • Rekalibrering av flomvarslingas HBV-modeller med inndata fra seNorge, versjon 2.0 

   Ruan, Gusong; Langsholt, Elin (Report, 2017)
   Flomvarslingstjenestens HBV-modeller er rekalibrert. Inndata til de rekalibrerte modellene er gjennomsnittlig nedbør og temperatur for hver av 10 høydesoner i nedbørfeltet. Klimadataene leses fra seNorge-griddet, versjon ...
  • Reproductive migration of brown trout in a small Norwegian river studied by telemetry 

   Rustadbakken, Atle; L’Abée-Lund, Jan Henning; Arnekleiv, Jo Vegar (Journal article, 2004)
   The movement of 34 large (39–73 cm standard length) brown trout Salmo trutta was monitored using radio telemetry for up to 74 days in Brumunda, a small Norwegian river (mean annual discharge 3·3 m3 s−1) flowing into the ...
  • Revegetering av steintipper i fjellet 

   Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn; Odland, Arvid; Skjerdal, Gudrun (Report, 2011)
   I denne rapporten oppsummerer vi de viktigste resultatene fra prosjektet “Steintipper i fjellet”. I prosjektet har vi i tidsrommet 2008–2010 undersøkt vegetasjonssammensetningen på 19 steintipper og omgivelsene til disse ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse for økt integrasjon av AMS-DMS-SCADA 

   Frøystad, Christian; Jaatun, Martin Gilje; Bernsmed, Karin; Moe, Marie (NVE Ekstern rapport;2018:15, Report, 2018)
   Rapporten beskriver risiko og sårbarhet i kraftnettet ved tettere kobling mellom AMS, DMS og SCADA. Sikkerhetsutfordringene ved økt integrasjon er håndterbare, gitt iverksetting av gode forebyggende tiltak
  • Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer 

   Falch, Erlend; Vevatne, Jonas; Birkedal, Bård Vestøl (Report, 2013)
   Rambøll presenterer med dette sluttrapporten for prosjektet ”ministudie av roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfare for tre samarbeidende direktorater”. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra NVE, ...
  • Saltdiffusjon som grunnforsterking i kvikkleire 

   Helle, Tonje Eide (Report, 2013)
   Denne rapporten omhandlar forprosjektet “Saltdiffusjon som grunnforsterking i kvikkleire”. Forprosjektet omfattar eit litteraturstudium, berekningar og kostnadsvurdering av installasjon av saltbrønnar. Tonje Eide Helle ...
  • Samarbeid og koordinering vedrørende naturfare 

   Falch, Erlend; Holmesland, Marianne; Biørn, Jørgen (Report, 2014)
   Januar 2013 utarbeidet Rambøll for NIFS-prosjektet en rapport med tittel «Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer». Dette arbeidet anbefalte elleve forslag til tiltak for forbedring av samarbeidet ifm ...
  • Samfunnsøkonomiske kostnader av Gudbrandsdalsflommen 2013 

   Siedler, Christoph Endresen (Report, 2015)
   Flomhendelsen langs Dovrebanen/ E6 inntraff 22. mai 2013 og medførte stengninger av transport- og annen infrastruktur. Samfunnsøkonomiske kostnader som følge av hendelsen er estimert til minst 1,1 mrd. norske kroner. ...
  • Samkjøring av vær- og vannføringsdøgnet i hydrologiske modeller 

   Langsholt, Elin (NVE Rapport;2018:71, Report, 2018)
   Rapporten presenterer en test der HBV-modellen kjøres med fire ulike kombinasjoner av døgninndelinger av datasettene for vær- og vannføringsdata, og et utvalg kvalitetskriterier sammenliknes. Testen konkluderer med en ...
  • Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wang, Thea Caroline; Tvedalen, Anne Kristina; Reinemo, Petter; Amland, Sølvi (Report, 2015)
   Rapporten presenterer flomverdier med ulike gjentaksintervall beregnet med ulike metoder for opptil 170 målestasjoner med små nedbørfelt. Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, nasjonalt formelverk for små nedbørfelt, ...
  • Sammenligning av modelleringsverktøy for norske snøskred 

   Håland, Gunne; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Norem, Harald (Report, 2015)
   Rapporten omhandler en statistisk behandling av 15 modellerte snøskred der utløpsdistanse, maksimal skredhastighet, og friksjonsforhold i utløpsområdet er vurdert og sammenlignet med observerte skred i Norge. Det er antatt ...
  • Sammenligning av risikoakseptkriterier 

   Eidsvig, Unni M. K. (Report, 2014)
   Rapporten er en oppfølging av konklusjoner fra diskusjonsmøtet om risikoakseptkriterier, holdt 2013-06-13. Den gir en oversikt over akseptkriterier for skred og flom som allerede er definert eller som praktiseres i Norge. ...