Now showing items 257-276 of 357

  • Saltdiffusjon som grunnforsterking i kvikkleire 

   Helle, Tonje Eide (Report, 2013)
   Denne rapporten omhandlar forprosjektet “Saltdiffusjon som grunnforsterking i kvikkleire”. Forprosjektet omfattar eit litteraturstudium, berekningar og kostnadsvurdering av installasjon av saltbrønnar. Tonje Eide Helle ...
  • Samarbeid og koordinering vedrørende naturfare 

   Falch, Erlend; Holmesland, Marianne; Biørn, Jørgen (Report, 2014)
   Januar 2013 utarbeidet Rambøll for NIFS-prosjektet en rapport med tittel «Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer». Dette arbeidet anbefalte elleve forslag til tiltak for forbedring av samarbeidet ifm ...
  • Samfunnsøkonomiske kostnader av Gudbrandsdalsflommen 2013 

   Siedler, Christoph Endresen (Report, 2015)
   Flomhendelsen langs Dovrebanen/ E6 inntraff 22. mai 2013 og medførte stengninger av transport- og annen infrastruktur. Samfunnsøkonomiske kostnader som følge av hendelsen er estimert til minst 1,1 mrd. norske kroner. ...
  • Samkjøring av vær- og vannføringsdøgnet i hydrologiske modeller 

   Langsholt, Elin (NVE Rapport;2018:71, Report, 2018)
   Rapporten presenterer en test der HBV-modellen kjøres med fire ulike kombinasjoner av døgninndelinger av datasettene for vær- og vannføringsdata, og et utvalg kvalitetskriterier sammenliknes. Testen konkluderer med en ...
  • Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wang, Thea Caroline; Tvedalen, Anne Kristina; Reinemo, Petter; Amland, Sølvi (Report, 2015)
   Rapporten presenterer flomverdier med ulike gjentaksintervall beregnet med ulike metoder for opptil 170 målestasjoner med små nedbørfelt. Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, nasjonalt formelverk for små nedbørfelt, ...
  • Sammenligning av modelleringsverktøy for norske snøskred 

   Håland, Gunne; Orset, Knut Inge; Frekhaug, Martine H.; Norem, Harald (Report, 2015)
   Rapporten omhandler en statistisk behandling av 15 modellerte snøskred der utløpsdistanse, maksimal skredhastighet, og friksjonsforhold i utløpsområdet er vurdert og sammenlignet med observerte skred i Norge. Det er antatt ...
  • Sammenligning av risikoakseptkriterier 

   Eidsvig, Unni M. K. (Report, 2014)
   Rapporten er en oppfølging av konklusjoner fra diskusjonsmøtet om risikoakseptkriterier, holdt 2013-06-13. Den gir en oversikt over akseptkriterier for skred og flom som allerede er definert eller som praktiseres i Norge. ...
  • Satellite observed SCA and gamma distributed snow in the HBV model 

   Skaugen, Thomas; Randen, Frode (Research report, 2009)
   Areas having a seasonal snowpack experience a risk of melt-floods. The magnitude of such a flood is highly dependent on the available water stored in the snow reservoir. Therefore it is of vital importance to estimate the ...
  • Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur 

   Rouyet, Line; Lauknes, Tom Rune; Høgda, Kjell-Arild (Report, 2015)
   The project aims to evaluate the potential (advantages and limitations) of satellite Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) technology for the mapping of deformation potentially damaging and dangerous for ...
  • Sauland kraftverk 

   Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
   Utbyggingen av Sauland kraftverk vil føre til at Hjartdøla stort sett vil islegge seg der den i dag går åpen. Mellom kraftverksutløpet og Heddalsvatn vil derimot dagens variable isforhold bli ytterligere svekket slik at ...
  • SenDiT: The Sentinel-2 Displacement Toolbox with Application to Glacier Surface Velocities 

   Nagy, Teodor; Andreassen, Liss M.; Duller, Robert A.; Gonzalez, Pablo J. (Journal article, 2019)
   Satellite imagery represents a unique opportunity to quantify the spatial and temporal changes of glaciers world-wide. Glacier velocity has been measured from repeat satellite scenes for decades now, yet a range of satellite ...
  • seNorge2 daily precipitation, an observational gridded dataset over Norway from 1957 to the present day 

   Lussana, Cristian; Saloranta, Tuomo; Skaugen, Thomas; Magnusson, Jan; Tveito, Ole Einar; Andersen, Jess (Journal article, 2018)
   The conventional climate gridded datasets based on observations only are widely used in atmospheric sciences; our focus in this paper is on climate and hydrology. On the Norwegian mainland, seNorge2 provides high-resolution ...
  • Sikkerhet ifm utbygging i kvikkleireområder : sannsynlighet for brudd med prosentvis forbedring 

   Fornes, Petter; Jostad, Hans Petter (Report, 2014)
   Dette prosjektet er finansiert av NIFS og interne SP1-midler, og er en utvidelse av prosjektet "Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire" som var et samarbeidsprosjekt mellom Statens ...
  • Sikkerhet ifm utbygging i kvikkleireområder: effekt av progressiv bruddutvikling i raviner 

   Fornes, Petter; Jostad, Hans Petter (Report, 2014)
   Denne rapporten gir resultatene fra aktivitet A1 Effekt av progressiv bruddutvikling i raviner, og kvantifiserer med elementanalyser effekten av softening (sprøbrudd) for ravinedalen ved Båstad hvor det gikk et kvikkleireskred ...
  • Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger 

   Strand, Stein‐Are; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Viklund, Margareta (Report, 2016)
   Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan «Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger» kan framstilles i en framtidig utgave av Kvikkleireveilederen. Anbefalingen er en mest mulig ...
  • Sikringstiltak mot skred og flom 

   Hoseth, Knut Aune; Kristensen, Lene L.; Håland, Gunne; Viklund, Margareta; Bjordal, Heidi (Report, 2015)
   Denne rapporten beskriver erfaringer fra utvalgte sikringstiltak i Sogn og Fjordane og Hordaland, bygget av Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Rapporten er basert på en befaring ...
  • Sikringstiltak mot skred og flom. Befaring i Troms og Finnmark høst 2012. 

   Hoseth, Knut Aune; Kristensen, Lene Lundgren; Håland, Gunne (Report, 2014)
   Rapporten beskriver erfaringer fra ulike sikringstiltak bygget av Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen i Troms og Finnmark. Rapporten er basert på en befaring i Naturfareprosjektet (NIFS), ...
  • Simulated precipitation fields with variance-consistent interpolation 

   Skaugen, Thomas; Andersen, Jess (Journal article, 2011)
   Gridded meteorological data are available for all of Norway as time series dating from 1961. A new way of interpolating precipitation in space from observed values is proposed. Based on the criteria that interpolated ...
  • Simulations of snow depth in Norway in a projected future climate (2071-2100) 

   Saloranta, Tuomo; Andersen, Jess (Report, 2018)
   Results for the projected future average snow depth are presented for the 19 counties of Norway at different elevations and at the time of four different popular holiday seasons during the winter and spring. The results ...
  • Skånsomme installasjonsmetoder for kalksementpeler og bruk av slurry 

   Eggen, Astri (Report, 2013)
   Rapporten består av et litteraturstudium som undersøker hvilken påvirkning dyp grunnforsterkning har på omliggende grunn, både i form av våt og tørr installasjonsmetode