Now showing items 337-356 of 357

  • Uncertainty introduced by flood frequency analysis in projections for changes in flood magnitudes under a future climate in Norway 

   Lawrence, Deborah (Journal article, 2020)
   Study region: The study considers 115 unregulated catchments in Norway, with areas from 6 to 15,449 km2 and flood generation regimes ranging from snowmelt-dominated to ‘mixed’ (snow-melt and rainfall) to fully rainfall-d ...
  • Use of a parsimonious rainfall-run-off model for predicting hydrological response in ungauged basins 

   Skaugen, Thomas; Ivar Olof, Peerebom; Nilsson, Anna (Journal article, 2015)
   A new parameter parsimonious rainfall–run-off model, the Distance Distribution Dynamics (DDD) model, is used to simulate hydrological time series at ungauged sites in the Lygne basin in Norway. The model parameters were ...
  • Utbygging av småkraft og oppgradering av større anlegg i et reinbeiteområde - Utfordringer og muligheter 

   Eftestøl, Sindre; Colman, Jonathan (NVE Rapport;, Report, 2018)
   NVE har fått undersøkt virkninger av utbygging av små vannkraftverk på reinens arealbruk. Formålet har vært å undersøke om reinens arealbruk blir påvirket av forstyrrelser fra anleggsdrift ved bygging av kraftverk og senere ...
  • Utstrekning og utløpsdistanse for kvikkleireskred basert på katalog over skredhendelser i Norge 

   L’Heureux, Jean-Sebastien; Solberg, Inger-Lise (Report, 2013)
   Rapporten gir en totaloversikt over kvikkleireskred i Norge med hensyn til skredutbredelse og utløpsdistanse. Rapporten baserer seg på en detaljert morfologisk studie av over 40 skred i marine avsetninger i Norge og hvor ...
  • Utvidet tolkningsgrunnlag for vingebor 

   Gylland, Anders Samstad (Report, 2015)
   NTNU har utført vingeborforsøk ved tre blokkprøvelokasjoner. Det har vært et steg mot å danne en vingebor-blokkdatabase med mål om et utvidet og forbedret tolkningsgrunnlag for vingebor. Det er vist et tydelig potensial ...
  • Valg av karakteristisk Cua – profil basert på felt– og laboratorieundersøkelser 

   Oset, Frode; Viklund, Margareta; Fauskerud, Odd Arne; Christensen, Stein; Nordal, Steinar; Strand, Stein-Are; Gjelsvik, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2014)
   I det geotekniske fagmiljøet er det stor enighet om at valg av karakteristisk udrenert aktiv skjærfastet (cuA) er meget viktig og spiller en stor rolle for beregnet sikkerhetsfaktor i stabilitetsanalyser. Dette er således ...
  • Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km2 

   Stenius, Seija (Report, 2013)
   Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, eventuelt ...
  • Vannkraft og miljø 

   Eie, Jon Arne (Report, 2013)
   Denne boka avslutter forskningsprogrammet Miljøbasert vannføring. Målsettingen med programmet har vært å øke kunnskapen om de fysiske og biologiske konsekvensene av endret vannføring, og virkningene av forskjellige avbøtende ...
  • Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wang, Thea Karoline; Væringstad, Thomas (Others, 2015)
   Veilederen er en generell veileder for flomberegninger i små uregulerte felt og beskriver anbefalte metoder og tilgjengelig datagrunnlag. Metodene er flomfrekvensanalyser, formelverk, flommodellen i PQRUT og Rasjonale ...
  • Verktøy for kvikkleirekartlegging 

   Ottesen, Hanne Bratlie; Juvik, Eivind; Aunaas, Kristian; Dolva, Bjørn Kristoffer; Havnen, Ingrid; Øydvin, Eli Katrina; Peereboom, Ivar Olaf (Report, 2016)
   I forbindelse med NIFS-prosjektet har NVE og Statens vegvesen inngått et samarbeid for å forbedre kvikkleiresonekartene i Norge. Etatene har en felles interesse av å samordne etatenes kvikkleiredata på et sted. Rapporten ...
  • Veslemannen høsten 2014 

   Blikra, Lars Harald; Øvrelid, Kari (2015;, Report, 2015)
   Dette er en rapport som er utarbeidet innenfor NIFS samarbeidet. Den gir en oppsummering og kort evaluering av håndteringen av hendelsen ved Mannen i forbindelse med at et mindre fjellparti viste store bevegelser høsten 2014
  • Vidareutvikling av modell for fastsetjing av kostnadsnormer for regional- og sentralnett - invitasjon til innspel 

   Amundsveen, Roar; Bråten, Elena; Kordahl, Ole-Petter; Kvile, Hilde Marit; Langset, Tore; Steinnes, Siri H. (Others, 2010)
   Dette dokumentet er utarbeidd av NVE for å få innspel til å utvikle metodar og modellar som skal nyttast til å fastsetje kostnadsnormer for nettselskap med regional- eller sentralnettanlegg.
  • Vulnerability of melanic Daphnia to brown trout predation 

   Sægrov, Harald; Hobæk, Anders; L’Abée-Lund, Jan Henning (Journal article, 1996)
   The coexistence of melanic Daphnia cf. longispina and facultatively planktivorous brown trout is reported from a clear-water, alpine lake. This co-occurrence is uncommon, presumably due to the vulnerability of pigmented ...
  • Vurdering av behov for å sette grenseverdi for minimum kortslutningsytelse i lavspenningsnettet 

   Sweco Norge AS (Report, 2015)
   I rapporten er det gjort en teknisk-økonomisk vurdering av å innføre en grenseverdi for minimum kortslutningsstrøm i lavspenningsnettet, og av en økt omlegging til 400V TN nett.
  • Vurdering av kartleggingsgrunnlaget for kvikkleire i strandsonen 

   L’Heureux, Jean-Sebastien (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Weirs as a Mitigation Measure in Regulated Rivers - The Norwegian Experience 

   Brittain, John E. (Journal article, 2003)
   Hydropower has been extensively developed in Norway and mitigation measures afe one of the major elements in the planning and licensing procedure. Measures include flow management, weirs, substrate improvement, fish ladders ...
  • Workshop "Regional early warning systems for rainfall- and snowmelt-induced landslides. Need for an international forum?” : summary report 

   Devoli, Graziella; Dijkstra, Tom (Report, 2017)
   This document summarizes the main outcomes from the first International Workshop on ”Regional early warning systems for rainfall- and snowmelt- induced landslides” promoted and organized by the Section for Forecast of Flood ...
  • Workshop om bruk av anisotropi ved stabilitetsvurdering i sprøbruddmaterialer 

   Oset, Frode (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Workshop om sikkerhetsfilosofi 

   Nyheim, Trude; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Aunaas, Kristian (Report, 2015)
   Den 8. desember 2014 arrangerte delprosjekt kvikkleire en workshop om sikkerhetsfilosofi. Hvordan ta hensyn til sprøbruddoppførsel, avgrensning av område- og lokalstabilitet, hvordan angi tilstrekkelig sikkerhet mot ...
  • Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging 

   Thorstad, Eva B.; Larsen, Bjørn M.; Hesthagen, Trygve; Næsje, Tor F.; Poole, Russel; Aarestrup, Kim; Pedersen, Michael I.; Hanssen, Frank; Østborg, Gunnel; Økland, Finn; Aasestad, Ingar; Sandlund, Odd Terje (Report, 2010)
   Hovedmålene for denne rapporten er 1) å oppsummere kunnskapen om ålens utbredelse innen og mellom norske vassdrag, 2) vurdere vannkraftreguleringers påvirkning på ålens livssyklus og forekomst og 3) vurdere mulige avbøtende ...