• Kommunikasjonsplan for FoU-programmet «Naturfare, infrastruktur, flom og skred» 

   Svinsås, Dag; Due, Erik; Solem, Kjell; Wahl, Ragnhild; Samdahl, Brigt; Aabøe, Roald; Dolva, Bjørn Kristoffer (Report, 2015)
   Etatene har i fellesskap laget en kommunikasjonsstrategi for FoUprogrammet. Den belyser mål og visjoner, utfordringer, identifiserer målgrupper og definerer kommunikasjonsansvar. Det pekes på prioriterte kommunikasjonskanaler ...
  • Naturfareforum - Insentiver til og finansiering av forebygging mot naturfare 

   Eidal, Linnea; Kvernevik, Erling; Berg, Hallvard; Celius, Sten; Dolva, Bjørn Kristoffer; Ebeltoft, Mia; Fornes, Lina; Frøyen, Renate; Lindemann, Ingunn; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:9, Report, 2021)
   Rapporten presenterer forslag om et fond for finansiering av forebyggende tiltak mot naturskade/fysisk klimarisiko på eksisterende bebyggelse og infrastruktur, etter modell av det franske Barnierfondet
  • Naturfareforum : probabilitet og stabilitet 

   Dolva, Bjørn Kristoffer (NVE Rapport;2020:9, Report, 2020)
   Naturfareforum har gjennomført et seminar for å belyse muligheter og begrensninger knyttet til bruk av probabilistisk teori og metoder i geotekniske stabilitetsvurderinger/-beregninger. NGI har gjennomført arbeidet med ...
  • Nifs - sluttrapport 

   Myrabø, S.; Viklund, M.; Øvrelid, K.; Dolva, B. K.; Øydvin, E. K.; Petkovic, G.; Humstad, T.; Aunaas, K.; Thakur, V. (Report, 2016)
   NIFS-programmet (2012-2015) har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen. Våre mål har vært å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede ...
  • Programplan 2012-2015 for etatsprogrammet 

   Dolva, Bjørn Kristoffer; Haakensen, Marie (Report, 2012)
   Rapporten beskriver det tverretatlige forskningsprosjektet: Naturfare, infrastruktur, flom og Skred (NIFS). Prosjektet er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens ...
  • The Natural Hazards Project: Programme plan 2012-2015 for the Government Agency Programme 

   Wahl, Ragnhild; Børsting, Trond; Samdal, Brigt; Aabøe, Roald; Kosberg, Solveig; Verhage, Art (Report, 2013)
   The report describes the multi-disciplinary research project entitled Natural hazards – infrastructure for floods and slides (NIFS). The project is a joint enterprise involving the Norwegian National Rail Administration, ...
  • Verktøy for kvikkleirekartlegging 

   Ottesen, Hanne Bratlie; Juvik, Eivind; Aunaas, Kristian; Dolva, Bjørn Kristoffer; Havnen, Ingrid; Øydvin, Eli Katrina; Peereboom, Ivar Olaf (Report, 2016)
   I forbindelse med NIFS-prosjektet har NVE og Statens vegvesen inngått et samarbeid for å forbedre kvikkleiresonekartene i Norge. Etatene har en felles interesse av å samordne etatenes kvikkleiredata på et sted. Rapporten ...