• Naturfareprosjektet 

      Berggren, Lars; Erichson, Peer Sommer; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
      Formålet med dette prosjektet er å finne likheter og ulikheter i risiko og sårbarhetsarbeidet (ROS-arbeidet) i transportetatene, og vurdere etatenes arbeid i forhold til det som kreves/gjøres i øvrige planer for utbygging ...