• Flom og stormflo 

      Ryalen, Pål Christie (Report, 2015)
      Måleserier for havnivå og flom er analysert for å se om hendelsene flom og stormflo er statistisk koblede hendelser. Resultatet fra analysen tyder på at det er en svak kobling mellom flom og metrologisk bidrag til endret ...