Naturfareforum er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører for å redusere vår sårbarhet for uønskede naturhendelser. Forumet skal identifisere mangler eller forbedringspotensial i samfunnets forebygging og håndtering av naturfarer, og foreslå tiltak for å møte dette. Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er særlig sektorovergripende utfordringer. Naturfareforum er organisert som et nettverk med en styringsgruppe som består av representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Statens Vegvesen, Bane NOR, Landbruksdirektoratet, Kommunesektorens organisasjon, Miljødirektoratet, Meteorologiske Institutt, Kartverket og Fylkesberedskapssjefene. Se også NIFS-samlingen for lignende tematikk.

Recent Submissions

 • Naturfareforum – Helhetlig risikostyring i små nedbørfelt 

  Hestad, Åsta Gurandsrud; Zeigler, Jon Bergersen; Carvajalino-Fernandez, Marcos (NVE Ekstern rapport;2021:20, Report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra hydrologiske og hydrauliske analyser i et lite nedbørfelt i Lillehammer kommune – Skurva. Det er presentert forslag knyttet til overvåking, beredskap og en arbeidsmåte som kan følge ...
 • Naturfareforum – resultater, evaluering og veien videre 

  Bygballe, Lena; Leifseth, Anne Britt (NVE Rapport;2021:27, Report, 2021)
  Naturfareforum ble etablert i 2016 og er et samarbeidsforum bestående av store statsetater som arbeider med naturfare samt KS og representant for Statsforvalterne. Etter fem år, ønsker vi å utforme en tydelig strategi og ...
 • Naturfareforum – Test av metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i områdeplan 

  Andersen, Guro; Andersen, Cathrine (NVE Ekstern rapport;2021:12, Report, 2021)
  Prosjektet har testet DSBs metode for risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanlegging. Dette er gjort gjennom et eksempel med en tenkt overvannshendelse i Kolbotn sentrum. Metodiske utfordringer ble avdekket og DSB vil ...
 • Naturfareforum - årsrapport 2020 

  Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:18, Report, 2021)
  I denne rapporten er aktiviteter og ressursbruk i Naturfareforum 2020 oppsummert.
 • Naturfareforum - Insentiver til og finansiering av forebygging mot naturfare 

  Eidal, Linnea; Kvernevik, Erling; Berg, Hallvard; Celius, Sten; Dolva, Bjørn Kristoffer; Ebeltoft, Mia; Fornes, Lina; Frøyen, Renate; Lindemann, Ingunn; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:9, Report, 2021)
  Rapporten presenterer forslag om et fond for finansiering av forebyggende tiltak mot naturskade/fysisk klimarisiko på eksisterende bebyggelse og infrastruktur, etter modell av det franske Barnierfondet
 • Skog som vern mot naturfarer : kunnskapssammenstilling og tilpasning til Natur i Norge (NiN) : 

  Nordrum, Rune; Jensen, Odd Are; Lindgaard, Arild; Nilsen, Jan Erik (NVE Rapport;2020:20, Report, 2020)
  Rapporten presenterer forslag til enhetlig beskrivelse av de egenskapene ved skog som har vesentlig betydning for skogens funksjon som vern mot naturfarer
 • Naturfareforum : årsrapport 2019 

  Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2020:19, Report, 2020)
  I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2019 oppsummert
 • Toppledermøtet i Naturfareforum 2019 

  Kvernevik, Erling; Dolva, Bjørn; Berg, Hallvard (NVE Rapport;2020:14, Report, 2020)
  Rapporten oppsummerer toppledermøtet i Naturfareforum i 2019 som tok for seg tre tema: finansiering av forebygging, deling og tilgjengeliggjøring av data – juridisk grunnlag, og gode nasjonale løsninger knyttet til varsling ...
 • Naturfareforum : Teknologidagene 2019 

  Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;, Report, 2019)
  Rapporten dokumenterer presentasjoner og stikkord fra den avsluttende paneldebatten på Teknologidagene 2019.
 • Naturfareforum : probabilitet og stabilitet 

  Dolva, Bjørn Kristoffer (NVE Rapport;2020:9, Report, 2020)
  Naturfareforum har gjennomført et seminar for å belyse muligheter og begrensninger knyttet til bruk av probabilistisk teori og metoder i geotekniske stabilitetsvurderinger/-beregninger. NGI har gjennomført arbeidet med ...
 • Naturfareforum : årsrapport 2017 

  Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Lunde, Ragnhild (NVE Rapport;2018:41, Report, 2018)
  I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum i 2017 oppsummert.
 • Fareindikatorer ved skogsveibygging 

  Lileng, Jørn (NVE Rapport;2019:9, Report, 2019)
  En arbeidsgruppe i Naturfareforum foreslår tiltak for å sikre at hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred ivaretas ved en risikobasert tilnærming.
 • Naturfareforum : årsrapport 2018 

  Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Kringen, Ragnhild L. (NVE Rapport;2019:26, Report, 2019)
  I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2018 oppsummert.