Now showing items 1-20 of 112

  • Anbefale metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve (Report, 2015)
   Rapporten anbefaler metoder som bør brukes ved estimering av flomstørrelser i små uregulerte nedbørfelt i Norge på bakgrunn av resultatene fra Stenius m. fl. (2015). Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, et nytt ...
  • Back-analyses of run-out for Norwegian quick-clay landslides 

   Issler, Dieter; Cepeda, José Mauricio; Luna, Byron Quan; Venditti, Vittoria (Report, 2013)
   Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norwegian Energy and Water Resources (NVE) and Norwegian National Railways Administration (NNRA) have initiated a National R&D project (2012-2015) called Natural Hazards – ...
  • Beredskap og krisehåndtering – oppsummering 

   Øvrelid, Kari; Gabrielsen, Hein; Røhme, Camilla; Sandum, Trond; Eikenæs, Olianne; Steen, Roger (Report, 2016)
   Denne sluttrapporten oppsummerer og kompletterer de tidligere utgitte delrapportene fra Delprosjekt 2. Anbefalingene er justert som følge av endringer i beredskapsplaner og instrukser som har kommet siden delrapportene ble ...
  • Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer 

   Fauskerud, Odd Arne; Athanasiu, Corneliu; Havnegjerde, Christian Rekdal; Tørum, Erik; Christensen, Stein Olav; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Rapportens første del tar for seg anisotropi for leire spesielt med vekt på betydning for stabilitetsberegninger. Det presenteres et konsept for bestemmelse av udrenert skjærfasthet i bløt leire og anvendelse av dette i ...
  • Characterisation of historical quick clay landslides and input parameters for Q-Bing 

   L’Heureux, Jean-Sebastien (Report, 2013)
   Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norwegian Energy and Water Resources (NVE) and Norwegian National Railways Administration (NNRA) have initiated a National R&D project (2012-2015) called Natural Hazards – ...
  • Datarapport for Kvikkleireskred ved Esp i Byneset i januar 2012 

   Thakur, Vikas (Report, 2012)
   På morgenen søndag 1. januar 2012 gikk det et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, like utenfor Trondheim. Skredet var ca. 150 m bredt og 450 m langt. Delprosjekt 6 Kvikkleire i Etatsprogrammet NATURFARE - infrastruktur, ...
  • Deformasjonsanalyse av bratt fjellside ved bruk av dronebasert fotogrammetri 

   Blankenberg, Leif Erik (Report, 2015)
   To fotogrammetriske terrengmodeller fra bilder tatt med ett års mellomrom med drone er testet i Trollstigen. Formålet var å lokaliserte eventuelle deformasjoner og steinsprang i fjellsiden ved å sammenligne terrengmodellene. ...
  • Delrapport 1 - Beredskapsplaner og krisehåndtering 

   Stuedal, Bjørn H. (Report, 2014)
   Rapportene vurderer de tre etatenes beredskapsplaner og hvordan disse er koordinert i forhold til hverandre og i forhold til andre involverte. Prosjektet har fokus på overordnet strategisk nivå, spesielt i forhold til ...
  • Delrapport 2 - Krisestøtteverktøyet CIM – anbefalinger 

   Stueland, Bjørn H. (Report, 2014)
   Krisestøtteverktøyet CIM beskrives og vurderes basert på erfaringer fra etater som har det i bruk samt referat fra et seminar i Trondheim i april 2014. Det gis anbefalinger for innføring i JBV og NVE, samt for videre arbeid i SVV
  • Detection of brittle materials 

   Long, Michael (Report, 2016)
   This report concludes a study on “Detection of brittle materials”, carried out between 2012 and 2015. This report recommend methods and procedures for detection of brittle materials from various field and laboratory tests. ...
  • Detektering av kvikkleire - sluttrapport 

   Sandven, Rolf; Montafia, Alberto; Gylland, Anders Samstad; Pfaffhuber, Andreas Aspmo; Kåsin, Kristoffer; Long, Michel (Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer arbeidet innen NIFS for detektering av kvikkleire/ sprøbruddmaterialer. Det gis anbefalte strategier for bruk av konvensjonelle geotekniske metoder (sonderingsmetoder, CPTU, vingeboring og prøvetaking ...
  • Detektering av kvikkleire fra ulike sonderingsmetoder 

   Sandven, Rolf; Vik, Arne; Rønning, Sigbjørn; Tørum, Erik; Christensen, Stein; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Hovedmålsettingen med NIFS-prosjektet er og "Samordne retningslinjer og forbedre verktøy for geoteknisk prosjektering i kvikkleireområder". Innenfor denne rammeavtalen er det gjort avrop på en deloppgave med tittelen ...
  • Detektering av kvikkleire ved hjelp av R-CPTU og elektrisk vingebor 

   Sandven, Rolf; Montafia, Alberto (Report, 2015)
   Rapporten gir resultater fra felt- og laboratorieundersøkelser på to utvalgte forsøksfelt i Trøndelag med hovedfokus på R-CPTU og elektrisk vingebor-og forslag til videre arbeider. Dette som en videreføring av NIFS-rapportene ...
  • Detektering av sprøbruddmateriale ved hjelp av R-CPTU 

   Montafia, Alberto; Sandven, Rolf (Report, 2014)
   Etatsatsningsprosjektet NIFS (Naturfare - infrastruktur, flom og skred) er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbaneverket og Statens vegvesen. Delprosjekt 6 i dette prosjektet har hovedfokus ...
  • Dimensjonerende korttidsnedbør 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Dyrrdal, Anita V.; Grinde, Lars; Myrabø, Steinar (Report, 2015)
   Korttidsnedbør er analysert ved bruk av foreliggende norske pluviometer-data; - både fra målestasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). Det er utarbeidet fylkesvis ...
  • Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Ødemark, Karianne; Heiberg, Hanne; Myrabø, Steinar (Report, 2014)
   Korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet er analysert ved bruk av foreliggende pluviometer-målinger, både fra stasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). ...
  • Dynamiske påkjenninger og skredfare 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Johansson, Jörgen (Report, 2016)
   Rapporten inneholder anbefalte prinsipper for vurdering av skredfare i løsmasseskråninger som følge av vibrasjoner fra anleggsarbeid
  • Effect of storage time on sample quality 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Kim, Yunhee (Report, 2014)
   Denne rapporten fokuserer på effekten av lagringstid på prøvekvalitet i sensitiv leire. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med etatsatsningsprosjektet "Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred" (NIFS), delprosjekt 6, ...
  • Effekt av lagringstid på prøvekvalitet 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Kim, Yunhee (Report, 2014)
   Denne rapporten fokuserer på effekten av lagringstid på prøvekvalitet i sensitiv leire. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med etatsatsningsprosjektet "Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred" (NIFS), delprosjekt 6, ...
  • Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire : tilbakeregning av Vestfossenskredet 

   Fornes, Petter; Grimstad, Gustav; Jostad, Hans Petter (Report, 2014)
   Denne rapporten viser bruken av NGI-ADPSoft-modellen med ikke-lokal tøyning i forbindelse med tilbakeregning av Vestfossenskredet i 1984. I tillegg er det vist et tilfelle hvor modellen er brukt i tilbakeregning av skredet ...