Now showing items 21-40 of 112

  • Detektering av kvikkleire ved hjelp av R-CPTU og elektrisk vingebor 

   Sandven, Rolf; Montafia, Alberto (Report, 2015)
   Rapporten gir resultater fra felt- og laboratorieundersøkelser på to utvalgte forsøksfelt i Trøndelag med hovedfokus på R-CPTU og elektrisk vingebor-og forslag til videre arbeider. Dette som en videreføring av NIFS-rapportene ...
  • Veslemannen høsten 2014 

   Blikra, Lars Harald; Øvrelid, Kari (2015;, Report, 2015)
   Dette er en rapport som er utarbeidet innenfor NIFS samarbeidet. Den gir en oppsummering og kort evaluering av håndteringen av hendelsen ved Mannen i forbindelse med at et mindre fjellparti viste store bevegelser høsten 2014
  • Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur 

   Rouyet, Line; Lauknes, Tom Rune; Høgda, Kjell-Arild (Report, 2015)
   The project aims to evaluate the potential (advantages and limitations) of satellite Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) technology for the mapping of deformation potentially damaging and dangerous for ...
  • Eksempel på dreneringstiltak i små nedbørsfelt 

   Hopland, Agathe Alsaker; Myrabø, Steinar; Traae, Eirik (Report, 2016)
   Denne rapporten gir ei samla oversikt (med eksempel) over dei fleste dreneringstiltak som kan utførast i små nedbørsfelt eller sidevassdrag i Noreg for å førebygge mot flaumskadar
  • Detection of brittle materials 

   Long, Michael (Report, 2016)
   This report concludes a study on “Detection of brittle materials”, carried out between 2012 and 2015. This report recommend methods and procedures for detection of brittle materials from various field and laboratory tests. ...
  • Grense mellom lokal- og områdestabilitet 

   Aunaas, Kristian; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Havnen, Ingrid; Viklund, Margareta; Abokhakil, Mostafa; Fauskerud, Odd Arne; Christensen, Stein; Gjelsvi, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2016)
   Rapporten sammenstiller arbeidet og underbygger anbefaling for en praktisk håndterbar grense mellom lokal- og områdestabilitet. Anbefalingen må vurderes av NIFS-etatene før implementering i regelverk
  • Samfunnsøkonomiske kostnader av Gudbrandsdalsflommen 2013 

   Siedler, Christoph Endresen (Report, 2015)
   Flomhendelsen langs Dovrebanen/ E6 inntraff 22. mai 2013 og medførte stengninger av transport- og annen infrastruktur. Samfunnsøkonomiske kostnader som følge av hendelsen er estimert til minst 1,1 mrd. norske kroner. ...
  • Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? 

   Aall, Carlo; Baltruszewicz, Marta; Groven, Kyrre; Almås, Anders-Johan; Vagstad, Frode (Report, 2015)
   Rapporten drøfter i hvilken grad og på hvilken måte offentlige myndigheter vurderer det å ta kostnader til gjenoppbygging av offentlig fysisk infrastruktur (vann og avløp, veier, bygninger og havneanlegg) etter værrelaterte ...
  • Snøskred i bjørkeskog - testforsøk i Abisko 

   Breien, Hedda; Høydal, Øyvind A. (Report, 2015)
   Det er utført forsøk med DaisyBell i Abisko for å studere utløsning av snøskred i bjørkeskog. Bakgrunnen er blant annet at mange løsneområder for snøskred er delvis gjengrodd og en ønsker å ha et generelt grunnlag for ...
  • Naturfareprosjektet 

   Berggren, Lars; Erichson, Peer Sommer; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
   Formålet med dette prosjektet er å finne likheter og ulikheter i risiko og sårbarhetsarbeidet (ROS-arbeidet) i transportetatene, og vurdere etatenes arbeid i forhold til det som kreves/gjøres i øvrige planer for utbygging ...
  • Gjennomgang av skredfareutredninger utarbeidet av konsulenter i perioden 2011-2014 

   Ragulina, Galina; Taurisano, Andrea (Report, 2015)
   190 skredfareutredninger utarbeidet av konsulenter mellom 2011 og 2014 er gjennomgått for å kartlegge omfanget av undersøkelse og dokumentasjon som er typisk i denne typen utredning under dagens praksis. Resultatene er ...
  • Kvalitetskontroll, analyse og forslag til oppdatering av historiske kvikkleireskred og andre leirskred registrert i Nasjonal skredhendelsesdatabase (NSDB) 

   Solberg, Inger-Lise; Sokalska, Ewa; Devoli, Graziella; Hansen, Louise; Thakur, Vikas (Report, 2015)
   Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til datakvalitet av registrerte kvikkleireskred og andre leirskredhendelser i Nasjonal skredhendelsesdatabase (NSDB). Ca. 500 skredhendelser ble kontrollert mht. ...
  • Pre-study: Ground improvement for marginally stable slopes 

   Karstunen, Minna (Report, 2014)
   The report aims to give a critical review on various ground improvement methods that involve in-situ mixing and/or injection of stabilising agents in the form of powder or slurry into soft clays. The project was initiated ...
  • Delrapport 2 - Krisestøtteverktøyet CIM – anbefalinger 

   Stueland, Bjørn H. (Report, 2014)
   Krisestøtteverktøyet CIM beskrives og vurderes basert på erfaringer fra etater som har det i bruk samt referat fra et seminar i Trondheim i april 2014. Det gis anbefalinger for innføring i JBV og NVE, samt for videre arbeid i SVV
  • NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel 

   Fornes, Petter (Report, 2014)
   Dette er en rapport med NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel, basert på progressivt brudd-prosjektene "Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire" og "NIFS N-6.5.2 ...
  • Valg av karakteristisk Cua – profil basert på felt– og laboratorieundersøkelser 

   Oset, Frode; Viklund, Margareta; Fauskerud, Odd Arne; Christensen, Stein; Nordal, Steinar; Strand, Stein-Are; Gjelsvik, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2014)
   I det geotekniske fagmiljøet er det stor enighet om at valg av karakteristisk udrenert aktiv skjærfastet (cuA) er meget viktig og spiller en stor rolle for beregnet sikkerhetsfaktor i stabilitetsanalyser. Dette er således ...
  • Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wang, Thea Karoline; Væringstad, Thomas (Others, 2015)
   Veilederen er en generell veileder for flomberegninger i små uregulerte felt og beskriver anbefalte metoder og tilgjengelig datagrunnlag. Metodene er flomfrekvensanalyser, formelverk, flommodellen i PQRUT og Rasjonale ...
  • Nasjonalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt 

   Glad, Per Alve; Reitan, Trond; Stenius, Seija (Report, 2015)
   Rapporten presenterer 165 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er utført flomfrekvensanalyser ...
  • Snøskredvarslingen 

   Barfod, Emma; Müller, Karsten; Kosberg, Solveig; Rustad, Birgit Katrine; Landrø, Markus; Ekker, Ragnar; Haslestad, Andreas; Engeset, Rune; Johnsen, Erik (Report, 2015)
   Rapporten er en evaluering av snøskredvarslingssesongen 2015, den tredje offisielle for Snøskredvarslingen i Norge. Varslingen er et samarbeid mellom NVE, Statens vegvesen, MET og Jernbaneverket. Tema som behandles er ...
  • Skredet ved Nord - Statland 

   Moholdt, Ragnar; Nordal, Steinar; Thakur, Vikas; Oset, Frode; Viklund, Margareta; Lyche, Einar; Strand, Stein-Are (Report, 2014)
   Rapporten beskriver historikk og hendelsesbakgrunn omkring skredet på Nord-Statland i januar 2014. Videre følger en omfattende teknisk utredning av skredårsak