Now showing items 1-20 of 112

  • Erfaringer fra studietur til Ministry of Transportation (British Columbia) og Canadian Avalanche Center 

   Humstad, Tore; Juvik, Eivind S.; Håland, Gunne (Report, 2012)
   Denne erfaringsrapporten omhandler erfaringer og inntrykk fra en studietur til British Columbia og Alberta, Canada. Gunne Håland (VD-TMT), Tore Humstad (VD-TMT) og Eivind Juvik (RM-Ressursavdelingen) besøkte i mars 2012 ...
  • Likestilling mellom bruk av absolutt materialfaktor og prosentvis forbedring? 

   Tørum, Eirik; Christensen, Stein; Narjord, Håvard; Skulbørstad, Roar (Report, 2012)
   Rapporten tar mål av seg i generelle trekk å drøfte sikkerhetsnivå i geotekniske stabilitetsanalyser og gi en sammenfatning i bruken av prinsippet med prosentvis forbedring fra den tidligere utgitte rapporten. I tillegg ...
  • En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder 

   Oset, Frode (Report, 2012)
   Kvikkleireworkshop – en nasjonal satsning på sikkerhet i kvikkleireområder ble arrangert av Statens vegvesen den 10.‐ 11.oktober 2012 i Trondheim. Denne workshopen var en del av delprosjekt Kvikkleire i Etatsprogrammet ...
  • Programplan 2012-2015 for etatsprogrammet 

   Dolva, Bjørn Kristoffer; Haakensen, Marie (Report, 2012)
   Rapporten beskriver det tverretatlige forskningsprosjektet: Naturfare, infrastruktur, flom og Skred (NIFS). Prosjektet er et felles satsningsområde mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens ...
  • Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer 

   Fauskerud, Odd Arne; Athanasiu, Corneliu; Havnegjerde, Christian Rekdal; Tørum, Erik; Christensen, Stein Olav; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Rapportens første del tar for seg anisotropi for leire spesielt med vekt på betydning for stabilitetsberegninger. Det presenteres et konsept for bestemmelse av udrenert skjærfasthet i bløt leire og anvendelse av dette i ...
  • Prosentvis forbedring av materialfaktor i sprøbruddmaterialer 

   Thakur, Vikas; Oset, Frode (Report, 2012)
   Norges vassdrags‐ og energidirektorat og Statens vegvesen har en ambisjon om å komme med et felles kriterium for prosentvis forbedring av materialfaktor. Statens vegvesen har utarbeidet to nye forslag til prosentivis ...
  • Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer og radar data 

   Ødemark, Karianne; Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Elo, Christoffer A.; Dyrrdal, Anita V.; Myrabø, Steinar (Report, 2012)
   Korttidsnedbør på Østlandet er studert ved bruk av pluviometer-målinger og radardata. Pluviometerdataene er brukt til studier av ekstreme nedbørmengder for ulike varigheter, for å studere trender og geografiske forskjeller ...
  • Detektering av kvikkleire fra ulike sonderingsmetoder 

   Sandven, Rolf; Vik, Arne; Rønning, Sigbjørn; Tørum, Erik; Christensen, Stein; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Hovedmålsettingen med NIFS-prosjektet er og "Samordne retningslinjer og forbedre verktøy for geoteknisk prosjektering i kvikkleireområder". Innenfor denne rammeavtalen er det gjort avrop på en deloppgave med tittelen ...
  • Probabilistiske analyser av grunnundersøkelser i sensitive leirområder 

   Bæverfjord, Maj Gøril; Tørum, Erik; Sandven, Rolf; Vik, Arne (Report, 2012)
   Dette FoU-oppdraget tar sikte på å identifisere sviktsannsynlighet og pålitelighet basert på ulik grad av felt- og laboratorieundersøkelser. Det skal legge opp til et løp der man forsøker å kvantifisere usikkerheten i ...
  • Datarapport for Kvikkleireskred ved Esp i Byneset i januar 2012 

   Thakur, Vikas (Report, 2012)
   På morgenen søndag 1. januar 2012 gikk det et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, like utenfor Trondheim. Skredet var ca. 150 m bredt og 450 m langt. Delprosjekt 6 Kvikkleire i Etatsprogrammet NATURFARE - infrastruktur, ...
  • Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer 

   Falch, Erlend; Vevatne, Jonas; Birkedal, Bård Vestøl (Report, 2013)
   Rambøll presenterer med dette sluttrapporten for prosjektet ”ministudie av roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfare for tre samarbeidende direktorater”. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra NVE, ...
  • Flood estimation in small catchments 

   Fleig, Anne K.; Wilson, Donna (Report, 2013)
   This report is a literature review of flood estimation methods applicable to small catchments. The report summarizes characteristics of small catchments with respect to flood generation and estimation. It describes why ...
  • Utstrekning og utløpsdistanse for kvikkleireskred basert på katalog over skredhendelser i Norge 

   L’Heureux, Jean-Sebastien; Solberg, Inger-Lise (Report, 2013)
   Rapporten gir en totaloversikt over kvikkleireskred i Norge med hensyn til skredutbredelse og utløpsdistanse. Rapporten baserer seg på en detaljert morfologisk studie av over 40 skred i marine avsetninger i Norge og hvor ...
  • Karakterisering av historiske kvikkleireskred og input parametere for Q-BING 

   L’Heureux, Jean-Sebasiten (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Skånsomme installasjonsmetoder for kalksementpeler og bruk av slurry 

   Eggen, Astri (Report, 2013)
   Rapporten består av et litteraturstudium som undersøker hvilken påvirkning dyp grunnforsterkning har på omliggende grunn, både i form av våt og tørr installasjonsmetode
  • Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – forundersøkelse 

   Solberg, Inger-Lise; Ryghaug, Per; Nordahl, Bo; Hans de, Beer; Hansen, Louise; Høst, Jan (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Overvåking ved akutte skredhendelser 

   Kristensen, Lene; Oppikofer, Thierry; Bergeng, Tore (Report, 2013)
   Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP4) som omhandler overvåking ...
  • State-of-the-art : Blokkprøver 

   Karlsrud, Kjell; Otter, Reidar; Gjelsvik, Vidar (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km2 

   Stenius, Seija (Report, 2013)
   Rapporten gir en oversikt over alle vannføringsstasjoner som eksisterer og har eksistert i Norge med nedbørfelt mindre enn ca 50 km2. Oversikten omfatter nummer og navn på stasjonene, feltareal, observasjonsperiode, eventuelt ...
  • Back-analyses of run-out for Norwegian quick-clay landslides 

   Issler, Dieter; Cepeda, José Mauricio; Luna, Byron Quan; Venditti, Vittoria (Report, 2013)
   Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norwegian Energy and Water Resources (NVE) and Norwegian National Railways Administration (NNRA) have initiated a National R&D project (2012-2015) called Natural Hazards – ...