• Innspill til ”Nasjonal grunnboringsdatabase (NGD) – forundersøkelse” 

   Paulsen, Eivind Magnus (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Skred ved Døla i Vefsn 

   Moholdt, Ragnar (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Styrkeøkning av rekonsolidert Kvikkleire etter skred 

   Moholdt, Ragnar (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Workshop om bruk av anisotropi ved stabilitetsvurdering i sprøbruddmaterialer 

   Oset, Frode (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Forebyggende kartlegging mot skred langs strandsonen i Norge 

   Hansen, Louise; L’Heureux, Jean-Sebastien; Solberg, Inger-Lise; Longva, Oddvar (Report, 2013)
   NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanse ...
  • Snøskredvarslingen 

   Müller, Karsten; Kosberg, Solveig; Barfod, Emma; Rustad, Birgit Katrine; Landrø, Markus (Report, 2013)
   Rapporten er en evaluering av snøskredvarslingssesongen 2013, den første offisielle for snøskredvarslingen i Norge
  • Vurdering av kartleggingsgrunnlaget for kvikkleire i strandsonen 

   L’Heureux, Jean-Sebastien (Report, 2013)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Characterisation of historical quick clay landslides and input parameters for Q-Bing 

   L’Heureux, Jean-Sebastien (Report, 2013)
   Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norwegian Energy and Water Resources (NVE) and Norwegian National Railways Administration (NNRA) have initiated a National R&D project (2012-2015) called Natural Hazards – ...
  • Saltdiffusjon som grunnforsterking i kvikkleire 

   Helle, Tonje Eide (Report, 2013)
   Denne rapporten omhandlar forprosjektet “Saltdiffusjon som grunnforsterking i kvikkleire”. Forprosjektet omfattar eit litteraturstudium, berekningar og kostnadsvurdering av installasjon av saltbrønnar. Tonje Eide Helle ...
  • The Natural Hazards Project: Programme plan 2012-2015 for the Government Agency Programme 

   Wahl, Ragnhild; Børsting, Trond; Samdal, Brigt; Aabøe, Roald; Kosberg, Solveig; Verhage, Art (Report, 2013)
   The report describes the multi-disciplinary research project entitled Natural hazards – infrastructure for floods and slides (NIFS). The project is a joint enterprise involving the Norwegian National Rail Administration, ...
  • Regional varsling av jordskredfare 

   Walberg, Nils Arne K.; Devoli, Graziella (Report, 2014)
   Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred i Troms fylke, samt områdene Øksfjord, Stjernøya og Seiland i Finnmark. Dette er den andre rapport i en serie som ...
  • Samarbeid og koordinering vedrørende naturfare 

   Falch, Erlend; Holmesland, Marianne; Biørn, Jørgen (Report, 2014)
   Januar 2013 utarbeidet Rambøll for NIFS-prosjektet en rapport med tittel «Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer». Dette arbeidet anbefalte elleve forslag til tiltak for forbedring av samarbeidet ifm ...
  • ”Kvistdammer” i Slovakia 

   Braskerud, Bent C.; Hoseth, Knut A.; Israelsen, Tone; Kval, Torgeir; Myrabø, Steinar; Nordlien, Sven-Håkon; Skauge, Joar (Report, 2014)
   Vannføring i bekker og mindre elver. Menneskelig påvirkning kan bidra på tilsvarende måte, og gi økt erosjon, utvasking og skred. Sedimenter, skogsavfall og annet som transporteres med vannet vil redusere den hydrauliske ...
  • Sikkerhet ifm utbygging i kvikkleireområder : sannsynlighet for brudd med prosentvis forbedring 

   Fornes, Petter; Jostad, Hans Petter (Report, 2014)
   Dette prosjektet er finansiert av NIFS og interne SP1-midler, og er en utvidelse av prosjektet "Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire" som var et samarbeidsprosjekt mellom Statens ...
  • «Ministudien av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater» 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric (Report, 2014)
   En ministudie av de tre NIFS etatene innen samordning og deling av flom- og skreddata. Etatenes roller og ansvarsområder, som omfatter ansvar for, tilgang til og bruk av flom- og skredrelaterte data beskrives, på grunnlag ...
  • Pre-study: Ground improvement for marginally stable slopes 

   Karstunen, Minna (Report, 2014)
   The report aims to give a critical review on various ground improvement methods that involve in-situ mixing and/or injection of stabilising agents in the form of powder or slurry into soft clays. The project was initiated ...
  • Delrapport 2 - Krisestøtteverktøyet CIM – anbefalinger 

   Stueland, Bjørn H. (Report, 2014)
   Krisestøtteverktøyet CIM beskrives og vurderes basert på erfaringer fra etater som har det i bruk samt referat fra et seminar i Trondheim i april 2014. Det gis anbefalinger for innføring i JBV og NVE, samt for videre arbeid i SVV
  • Effekt av lagringstid på prøvekvalitet 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Kim, Yunhee (Report, 2014)
   Denne rapporten fokuserer på effekten av lagringstid på prøvekvalitet i sensitiv leire. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med etatsatsningsprosjektet "Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred" (NIFS), delprosjekt 6, ...
  • NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel 

   Fornes, Petter (Report, 2014)
   Dette er en rapport med NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel, basert på progressivt brudd-prosjektene "Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire" og "NIFS N-6.5.2 ...
  • Valg av karakteristisk Cua – profil basert på felt– og laboratorieundersøkelser 

   Oset, Frode; Viklund, Margareta; Fauskerud, Odd Arne; Christensen, Stein; Nordal, Steinar; Strand, Stein-Are; Gjelsvik, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2014)
   I det geotekniske fagmiljøet er det stor enighet om at valg av karakteristisk udrenert aktiv skjærfastet (cuA) er meget viktig og spiller en stor rolle for beregnet sikkerhetsfaktor i stabilitetsanalyser. Dette er således ...