Now showing items 41-60 of 112

  • Sikkerhet ifm utbygging i kvikkleireområder: effekt av progressiv bruddutvikling i raviner 

   Fornes, Petter; Jostad, Hans Petter (Report, 2014)
   Denne rapporten gir resultatene fra aktivitet A1 Effekt av progressiv bruddutvikling i raviner, og kvantifiserer med elementanalyser effekten av softening (sprøbrudd) for ravinedalen ved Båstad hvor det gikk et kvikkleireskred ...
  • Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Ødemark, Karianne; Heiberg, Hanne; Myrabø, Steinar (Report, 2014)
   Korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet er analysert ved bruk av foreliggende pluviometer-målinger, både fra stasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). ...
  • Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire : tilbakeregning av Vestfossenskredet 

   Fornes, Petter; Grimstad, Gustav; Jostad, Hans Petter (Report, 2014)
   Denne rapporten viser bruken av NGI-ADPSoft-modellen med ikke-lokal tøyning i forbindelse med tilbakeregning av Vestfossenskredet i 1984. I tillegg er det vist et tilfelle hvor modellen er brukt i tilbakeregning av skredet ...
  • Skredet ved Nord - Statland 

   Moholdt, Ragnar; Nordal, Steinar; Thakur, Vikas; Oset, Frode; Viklund, Margareta; Lyche, Einar; Strand, Stein-Are (Report, 2014)
   Rapporten beskriver historikk og hendelsesbakgrunn omkring skredet på Nord-Statland i januar 2014. Videre følger en omfattende teknisk utredning av skredårsak
  • Sammenligning av risikoakseptkriterier 

   Eidsvig, Unni M. K. (Report, 2014)
   Rapporten er en oppfølging av konklusjoner fra diskusjonsmøtet om risikoakseptkriterier, holdt 2013-06-13. Den gir en oversikt over akseptkriterier for skred og flom som allerede er definert eller som praktiseres i Norge. ...
  • Likestilling mellom bruk av absolutt material faktor og av prosentvis forbedring: bruk av spenningsendring for å definere lokalskred og områdeskred 

   Christensen, Stein Olav; Gylland, Anders Samstad (Report, 2014)
   Rapporten beskriver muligheter og begrensninger for bruk av spenningsendringer som kriterium for å skille mellom lokalskred og områdeskred. Analysene er utført ved å regne udrenert i et lokalt nærfelt under en veifylling ...
  • Norwegian avalanche warning service program review 

   Statham, Grant (Report, 2014)
   NVE contracted Grant Statham to visit the Norwegian Avalanche Centre in spring 2014. The purpose of the visit was twofold: 1. To visit members of our observer corps and give them feedback and inspiration, and 2. To evaluate ...
  • En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer 

   Eidsvig, Unni M. K. (Report, 2014)
   ADP‐analyse brukes i stor grad ved stabilitetsanalyse av udrenerte situasjoner ved geoteknisk prosjektering. I utgangspunktet baseres skjærfasthetens anisotropi på laboratorieforsøk på prøver fra det aktuelle stedet. ...
  • Effect of storage time on sample quality 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Kim, Yunhee (Report, 2014)
   Denne rapporten fokuserer på effekten av lagringstid på prøvekvalitet i sensitiv leire. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med etatsatsningsprosjektet "Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred" (NIFS), delprosjekt 6, ...
  • Status høsten 2014 - resultater og veien videre 

   Dolva, Bjørn K.; Haakensen, Marie (Report, 2014)
   Aktivitetene i de ulike delprosjektene oppsummeres kort og det gis oversikt over leverte resultater i form av NIFS-rapporter så langt. Prosjektledelsen peker på veien videre inn i avslutningsåret for prosjektet med fokus ...
  • Delrapport 1 - Beredskapsplaner og krisehåndtering 

   Stuedal, Bjørn H. (Report, 2014)
   Rapportene vurderer de tre etatenes beredskapsplaner og hvordan disse er koordinert i forhold til hverandre og i forhold til andre involverte. Prosjektet har fokus på overordnet strategisk nivå, spesielt i forhold til ...
  • Mulighetsstudie om utvikling av en nasjonal blokkprøvedatabase 

   Paulsen, Eivind Magnus (Report, 2014)
   NGI har brukt blokkprøvetaker fra 1992 og etablert en database med nøkkelresultater fra forsøk utført på blokkprøver. Resultatene fra blokkprøvedatabasen er av stor interesse for fag-og forskningsmiljø og det ønskes utført ...
  • Hvordan beregne ekstremverdier for gitte gjentaksintervaller? 

   Ragulina, Galina; Taurisano, Andrea (Report, 2014)
   Rapporten presenterer elementer av ekstremverditeorien, vurderer ulike modeller (distribusjoner) for beregning av ekstremverdier, og foreslår ”best praksis” for beregning av nedbørsverdier for store gjentaksintervaller som ...
  • Kartlegging av status og potensiale for dronebasert teknologi 

   Grøtli, Esten Ingar (Report, 2014)
   Prosjektet har som hovedmål å øke kunnskapsutvekslingen og kommunikasjonen. Vi søker det etter gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for overvåkning, kartlegging og varsling av naturfarer. Som et ledd i dette arbeidet ...
  • Sikringstiltak mot skred og flom. Befaring i Troms og Finnmark høst 2012. 

   Hoseth, Knut Aune; Kristensen, Lene Lundgren; Håland, Gunne (Report, 2014)
   Rapporten beskriver erfaringer fra ulike sikringstiltak bygget av Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen i Troms og Finnmark. Rapporten er basert på en befaring i Naturfareprosjektet (NIFS), ...
  • Detektering av sprøbruddmateriale ved hjelp av R-CPTU 

   Montafia, Alberto; Sandven, Rolf (Report, 2014)
   Etatsatsningsprosjektet NIFS (Naturfare - infrastruktur, flom og skred) er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbaneverket og Statens vegvesen. Delprosjekt 6 i dette prosjektet har hovedfokus ...
  • Skredfarekartlegging i strandsonen -videreføring 

   L'Heureux, Jean-Sebastien (Report, 2014)
   Denne rapporten presenterer en revurdering av faregraden for et representativt utvalg av kvikkleiresoner i strandsonen med en integrert land og sjøbunnskartleggingsmetodikk. Studien er en del av etatsatsningsprosjektet ...
  • Regional varsling av jordskredfare 

   Walberg, Nils Arne K.; Devoli, Graziella (Report, 2014)
   Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til jordskred, flomskred, utglidninger og sørpeskred i Troms fylke, samt områdene Øksfjord, Stjernøya og Seiland i Finnmark. Dette er den andre rapport i en serie som ...
  • Karakterisering av flomregimer 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wilson, Donna (Report, 2014)
   Rapporten presenterer 161 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er laget statistikk over hvor ...
  • Regionalt formelverk for flomberegning i små nedbørfelt 

   Glad, Per Alve; Reitan, Trond; Stenius, Seija (Report, 2014)
   Rapporten presenterer 165 målestasjoner med små nedbørfelt og data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er utført flomfrekvensanalyser ...