Now showing items 141-160 of 176

  • Start-stop practice in small Norwegian hydropower plants 

   L'Abée-Lund, Jan Henning; Villar, Jaime Otero (NVE Rapport;2017:9, Research report, 2017)
   Start-stop practice was analysed in 256 Norwegian hydropower plants in conjunction to a set of characteristics. The plants were on grid 2005 - 2014, and production data from 2015. Number of starts were counted for each ...
  • Statusrapport om coanda-inntak 

   Kiil, Audun; Liebig-Andersen, Rasmus; Davitti, Alessandro; Evjen (NVE Ekstern rapport;2020:10, Report, 2020)
   For å øke kunnskapen om drift og erfaringer med coanda-inntak gjennomførte NVE en spørreundersøkelse om dette i 2019. Undersøkelsen ble sendt til samtlige konsesjonsgitte småkraftverk med coanda-inntak som er satt i drift. ...
  • A stochastic event-based approach for flood estimation in catchments with mixed rainfall/snowmelt flood regimes 

   Valeriya, Filipova; Lawrence, Deborah; Skaugen, Thomas (Journal article, 2019)
   The estimation of extreme floods is associated with high uncertainty, in part due to the limited length of streamflow records. Traditionally, flood frequency analysis or event-based model using a single design storm have ...
  • Storglomfjordutbyggingen 

   Jim Bogen; Truls Erik Bønsnes; Hallgeir Elvehøy; Ånund Kvambekk; Kristian R. Strand (Report, 2010)
   Målinger og vurderinger som dokumenterer virkninger av Storglomfjord-utbyggingen. Årsrapport for 2009
  • Styringssystem for omløpsventilar 

   Natvik, Eirik Vee; Vaskinn, Kjetil Arne (NVE Ekstern rapport;2019:63, Report, 2020)
   Med grunnlagsdata frå drift av fire små kraftverk er det laga eit generelt styringsverktøy for alle kraftverk med omløpsventil. Kravet er at vasstanden nedstraums kraftverket ikkje skal være raskare enn 10 cm/t. Denne ...
  • Støyutbredelse ved vindkraftverk med "typisk norsk" topografi 

   Meventus AS; Sinus AS (NVE Rapport;2017:13, Research report, 2017)
   NVE har fått utarbeidet en rapport om støyvirkninger for bebyggelse fra vindturbiner i typisk norsk terreng. Ifølge rapporten kan vindturbiner plassert i landskap med store høydeforskjeller, bart fjell og bebyggelse plassert ...
  • Suksjesjoner i et terskelbasseng 

   Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A. (Report, 2012)
   Rapporten viser utviklingen av bunndyrsamfunnet i et terskelbasseng ved Ekse i Eksingedalen fra undersøkelser foretatt i forbindelse med Terskelprosjektet i 1975/-76 til 2010. Resultatene viste at det biologiske mangfoldet ...
  • SURF- urbanhydrologi i fokus 

   Skaugen, Thomas; Lawrence, Deborah; Fleig, Anne; Borsányi, Péter; Ortega, Rengifo Z.; Dyrrdal, Anita V. (Journal article, 2018)
   I løpet av 2018-2020 vil forskere ved NVE, MET og Oslo VAV arbeide med å forstå og modellere urbanhydrologi. Overvannsproblemer i byer og tettbygde strøk er kommet for å bli, og kommuner og sentrale institusjoner innen ...
  • Susceptibility map at catchment level, to be used in landslide forecasting, Norway 

   Devoli, Graziella; Bell, Rainer; Cepeda, José (NVE Rapport;2019:1, Report, 2019)
   A national “susceptibility map for landslides in soils at catchment level” was prepared, to be used in the landslide forecasting and warning service at NVE. The map was elaborated by combining five regional susceptibility ...
  • Teknologiskifte i energiforsyningen 

   Hagen, Janne (Report, 2015)
   Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...
  • Teknologiskifte i energiforsyningen 

   Hagen, Janne (NVE Rapport;2015:118, Research report, 2015)
   Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...
  • Temperaturforhold i elver og innsjøer 

   Vaskinn, Kjetil Arne (Report, 2010)
   Rapporten gir en oversikt over hvilke faktorer som naturlig påvirker temperaturforholdene i elver og innsjøer og tiltak som kan settes i verk for å endre på temperaturforholdene. Regulering av vassdrag med magasinering av ...
  • Temporal disaggregation of daily temperature and precipitation grid data for Norway 

   Skaugen, Thomas; Vormoor, Klaus (Journal article, 2013)
   This paper presents a simple approach for the temporal disaggregation from daily to 3-hourly observed gridded temperature and precipitation (1 × 1 km2) on the national scale. The intended use of the disaggregated 3-hourly ...
  • Temporal variability in snow distribution 

   Alfnes, Eli; Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Skaugen, Thomas; Udnæs, Hans-Christian (Journal article, 2004)
   Snow-courses data have been collected in order to investigate the temporal variability of snow distribution in two catchments in southern Norway during the 2002 melt season. The profiles represent different elevations, ...
  • Terrengtilpasning av vindkraftverk 

   Ludescher-Huber, Franziska (NVE Rapport;2018:1, Research report, 2018)
   NVE ønsket å få kartlagt vindturbinleverandørers krav til utforming av veier og oppstillingsplasser i vindkraftverk, og om disse er hensiktsmessige og kan tilpasses norsk topografi for å minske terrenginngrepene. Rapporten ...
  • Test av styringssystem for omløpsventilar 

   Natvik, Eirik Vee (NVE Ekstern rapport;2020:19, Report, 2020)
   NVE ønsket å få undersøkt om omløpsventiler blir driftet i henhold til intensjonene. To småkraftverk på hver side av Hardangerfjorden, Vestland, ble valg ut for å teste et nyutviklet styringssystem. SWECO Norge AS gjennomførte ...
  • Tetthet og reproduksjon av ørret på utbygde strekninger med krav om minstevannføring 

   Saltveit, Svein Jakob; Pavels, Henning (Report, 2014)
   Ved bygging av småkraftverk føres vann bort fra elvestrekningen mellom inntak og avløp fra kraftverket. Uten kompenserende tiltak i form av minstevannføring, kan de negative konsekvensene av småkraftverket bli betydelige ...
  • Threshold values of river discharge and temperature for anglers' catch of Atlantic salmon, Salmo salar L 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Aspås, H. (Journal article, 1999)
   The catch by anglers of adult Atlantic salmon, Salmo salar L., was studied over a 5-year period in the River Gaula, Norway. Atlantic salmon were caught over a wide range (23–570 m3 s−1) of the observed extent of river ...
  • Tilsyn av vassdragsanlegg er nødvendig for vassdragsmiljøet 

   L’Abée-Lund, Jan Henning (Journal article, 2021)
   Artikkelen beskriver hvordan vassdragsanlegg, hovedsakelig vannkraft og akvakultur, er blitt fulgt opp i perioden 2010-2019 på landskap- og miljøsiden i bygge- og driftsfasen av NVE som tilsynsorgan. Et bredt spekter av ...
  • Time variant snow distribution for use in hydrological models 

   Skaugen, Thomas; Alfnes, Eli; Langsholt, Elin G.; Udnæs, Hans-Christian (Journal article, 2004)
   A model is put forward which focuses on the dynamical evolution of the spatial distribution of snow water equivalent (SWE). We make use of the fact that when the accumulation and ablation process of the snow reservoir is ...