• Analyse av dambruddsbølger 

   Marchand, Wolf; Lier, Øyvind; Kjellesvig, Hilde Marie; Vaskinn, Kjetil (NVE Rapport;2010:12, Report, 2010)
   Formålet med prosjektet har vært å forbedre kunnskap om og metodikk for dambruddsbølgeberegninger i forhold til dagens praksis og NVEs gjeldende krav. Bakgrunnen var erfaringer fra flommen i Trøndelag i 2006 som indikerte ...
  • Analyse av energibruk i undervisningsbygg 

   Langseth, Benedicte (Report, 2014)
   Rapporten presenterer formålsdelt energibruk for byggtypene barnehage, skole og universitets- høyskolebygg. I tillegg diskuteres drivere for energibruk i undervisningsbygg. Her har man delt inn i drivere som påvirker ...
  • Application of the Senorge 1D model to Armenian snow data 

   Skaugen, Thomas (Report, 2010)
   The Senorge snow model is used to simulate snow depth and snow water equivalent for five Armenian sites with existing time series of precipitation and temperature. For particular years there are measurements of snow depth ...
  • Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag 

   Glover, Brian; Brabrand, Åge; Brittain, John; Gregersen, Finn; Holmen, Johannes; Saltveit, Svein Jakob (Report, 2012)
   Det er gjennomført en rekke avbøtende tiltak for forbedring av miljøet i norske vassdrag i forbindelse med vassdragsreguleringer. Erfaringer med tiltakene viser imidlertid at det ofte er mangel på klare målsettinger eller ...
  • Bioenergi i Norge 

   Melbye, Anne Marit; Rørstad, Per Kristian; Nybakke, Karen; Isachsen, Olav Karstad; Sidelnikova, Maria; Killingland, Magnus (Report, 2014)
   Det har vært en jevn økning i bruken av bioenergi i Norge siden 1990. De siste ti årene har økningen vært markant for bruk av bioenergi til fjernvarme- og transportformål, og varme- og transportsektoren anses å være markeder ...
  • Biotopjusteringstiltak i vassdrag 

   Eie, Jon Atle; Brittain, John E.; Eie, Jon Arne (Kraft og miljø;, Report, 1995)
  • Bruk av RAMMS::DEBRISFLOW på kjente sørpeskredhendelser 

   Kronholm, Kalle (NVE Ekstern rapport;2021:9, Report, 2021)
   Det finnes per i dag ingen dynamiske modeller spesifikt utviklet for beregning av bevegelse av sørpeskred. Hypotesen i dette arbeidet har vært at RAMMS::DEBRISFLOW (RDF) versjon 1.7.20, også kan anvendes til beregning av ...
  • Dammer som kulturminner 

   Nynäs, Helena (Report, 2013)
   Prosjektet "Dammer som kulturminner" søker å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Hensikten med prosjektet er å bidra til framtidig bevaring av historisk viktige dammer og å gi økt ...
  • DOKIVER - dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren 

   Yilmaz, Unn; Snekkenes, Christine (NVE Rapport;42, Report, 2019)
   For å forenkle prosessen og heve kvaliteten på dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren, har NVE utviklet en standard med veiledning og et digitalt registreringsskjema. Dokumentasjonsstandarden er delt ...
  • Effektiv kommunikasjon av naturfarevarsel fra NVE : hvordan kan NVE best formidle naturfarevarsler? 

   Krøgli, Ingeborg K.; Devoli, Graziella; Borsányi, Péter; Engeset, Rune; Majala, Gudrun Dreiås (NVE Rapport;2020:21, Report, 2020)
   Prosjektet «Effektiv kommunikasjon av naturfarevarsel» ble gjennomført i regi av NVE i periode 2017-2018. Hovedmålet var å undersøke om naturfarevarslene blir forstått og utløser endret adferd hos brukerne av tre av våre ...
  • Energi fra overflatevann i Norge - kartlegging av økonomisk potensial 

   Smebye, Helge; Midttømme, Kirsti; Stene, Jørn (Report, 2011)
   På oppdrag for NVE har NGI i samarbeid med COWI AS gjennomført en kartlegging av potensialet for å utnytte overflatevann til oppvarmingsformål ved hjelp av varmepumper. Undersøkelsen viser at potensialet for å bruke ...
  • Energibruk og konverteringstap ved bioenergiproduksjon 

   Vold, Bjørn Ivar; Brekke, Andreas; Lyng, Kari-Anne (Report, 2011)
   Energibruk og konverteringstap for produksjonskjedene av de mest relevante bioenergibærerne/bioenergiproduktene i Norge er kartlagt gjennom livsløpsvurderinger (LCA). Resultatene viser stor spredning, med klar sammenheng ...
  • Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? 

   Danielsen, Thorbjørn; Vegge, Edgar; Grimsby, Per Øyvind (Report, 2012)
   I løpet av de siste 20-30 årene har vekst av krypsiv blitt et problem i flere vassdrag på Sørlandet. Krypsivprosjektet på Sørlandet med blant annet å prøve ut ulike tiltak for å motvirke den kraftige veksten. Til nå er det ...
  • Estimating the mean areal snow water equivalent from satellite images and snow pillows 

   Skaugen, Thomas (Hydra rapport;1998:2, Report, 1998)
   By modelling the snow accumulation process in time and space as sums of random gamma distributed variables, the mean areal snow water equivalent (SWE) can be estimated. In the methodology we make use of the fact that sums ...
  • Etterundersøkelser ved små kraftverk 

   Frilund, Gunn E.; Simensen, Trond; Bremnes, Trond; Saltveit, Svein J.; Brittain, John E.; Ihlen, Per G. (Report, 2010)
   Uheldige sumvirkninger for landskapet er stort sett unngått i studieområdet, siden nøkkelelementer som fosser er skjermet. De enkelte anleggene gir også begrensede konsekvenser, men rørgatetraséer og veianlegg kan være ...
  • Evaluering av flomvarslingas modellverktøy 

   Væringstad, Thomas; Langsholt, Elin; Skaugen, Thomas (Report, 2014)
   Resultater fra 98 nedbørfelt simulert med HBV, ODM og DDD modellen er vurdert. DDD har noe bedre treff og færre falske alarmer enn HBV og ODM for alternativene der det ikke tillates en tidsforskyvning mellom observerte og ...
  • Evaluering av flomvarslingas usikkerhetsmodell 

   Langsholt, Elin; Ruan, Gusong (Report, 2015)
   I denne rapporten evalueres flomvarslingstjenestens modellsystem for kvantifisering av usikkerheten i vannføringsprognosene. Når prognosen korrigeres for den estimerte feilen, får den mindre avvik fra observert vannføring ...
  • Felles plattform for flomvarslingsmodellene : sluttrapport for FoU-prosjektet 80503 

   Langsholt, Elin Gerd; Grønbech, Bård Johan (NVE Rapport;2021:8, Report, 2021)
   Prosjektet har videreutviklet VEPS (VErktøy for Prognose og Simulering) som et verktøy for utvikling og operasjonalisering av hydrologiske modeller. Alle flomvarslingsmodellene er koplet til VEPS gjennom et felles grensesnitt ...
  • Filefjell - Kyrkjestølane (073.Z) 

   Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og snø i ...
  • Filefjell og Anestølen 

   Stranden, Heidi Bache; Ree, Bjørg Lirhus (Report, 2014)
   Sesongen 2012/2013 har det blitt målt et stort antall snø- og klimaparameter ved snøforskningsstasjonene 73.11 Kyrkjestølane og 77.24 Anestølen. Denne rapporten presenterer og evaluerer data fra de to stasjonene sesongen ...