Viser treff 1-20 av 112

  • Hydrometeorologiske terskler for jordskredfare på Sørlandet og Østlandet 

   Boje, Søren (Report, 2017)
   Rapporten beskriver de hydrometeorologiske tersklene som brukes av jordskredvarslingen for regionene Sørlandet og Østlandet. De nye tersklene er basert på en manuell justering av de landsdekkende tersklene i Hydmet-indeksen. ...
  • Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger 

   Strand, Stein‐Are; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Viklund, Margareta (Report, 2016)
   Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan «Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger» kan framstilles i en framtidig utgave av Kvikkleireveilederen. Anbefalingen er en mest mulig ...
  • Måling med bakkebasert radar (InSAR) av Stavbrekka, Skjåk kommune 

   Skrede, Ingrid; Kristensen, Lene (Report, 2016)
   Våren 2015 utførte fjellskredseksjonen i NVE målingar med bakkebasert radar (InSAR) av Stavbrekka på Strynefjellet i Skjåk kommune. Føremålet var å undersøke om metoden er eigna til å måle bevegelsar i glideskred, og å ...
  • Erfaringer fra tre pilotfelt i Gudbrandsdalen 

   Myrabø, Steinar; Olsen, Maria Hetland; Viréhn, Per (Report, 2016)
   Rapporten oppsummerer erfaringer knyttet til samarbeidet NIFS initierte mellom alle problemeiere/aktører i tre pilotfelt i Gudbrandsdalen for å få kartlagt hendelser, skadepunkt, drenerings- og flomveier, samt stikkrenner. ...
  • Beredskap og krisehåndtering – oppsummering 

   Øvrelid, Kari; Gabrielsen, Hein; Røhme, Camilla; Sandum, Trond; Eikenæs, Olianne; Steen, Roger (Report, 2016)
   Denne sluttrapporten oppsummerer og kompletterer de tidligere utgitte delrapportene fra Delprosjekt 2. Anbefalingene er justert som følge av endringer i beredskapsplaner og instrukser som har kommet siden delrapportene ble ...
  • Flommen i Notodden 24. juli 2011 

   Hopland, A.A.; Almenningen, O.E.; Myrabø, S.; Olsen, M.H.; Traae, E.; Viréhn, P.L.E. (Report, 2015)
   Rapporten konkluderer med at det er viktig å se på nedbørfeltet i sin helhet når man skal finne årsaken til flomskader. Rensk og vedlikehold av dreneringsveier er svært viktig for å forhindre vann på avveie, og for å ...
  • Dynamiske påkjenninger og skredfare 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Johansson, Jörgen (Report, 2016)
   Rapporten inneholder anbefalte prinsipper for vurdering av skredfare i løsmasseskråninger som følge av vibrasjoner fra anleggsarbeid
  • Informasjonsutveksling under øvelser og hendelser 

   Øvrelid, Kari; Gabrielsen, Hein; Røhme, Camilla; Sandum, Trond; Eikenæs, Olianne; Steen, Roger (Report, 2015)
   Rapporten omhandler evaluering av reelle hendelser samt et utvalg større beredskaps- og kriseøvelser de siste fem årene, i tillegg til erfaringer fra en egen workshop arrangert av DP2 i Trondheim februar 2015 og en workshop ...
  • Anbefale metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve (Report, 2015)
   Rapporten anbefaler metoder som bør brukes ved estimering av flomstørrelser i små uregulerte nedbørfelt i Norge på bakgrunn av resultatene fra Stenius m. fl. (2015). Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, et nytt ...
  • Overvannshåndtering og drenering for veg og jernbane 

   Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2016)
   Denne rapporten tar for seg drenering av veg og jernbane, med fokus på å sikre infrastruktur og tredjepart mot skader fra vannrelaterte naturfarer. Det presenteres forslag til beregningsmetoder og beste praksis for utbygging ...
  • Metode for vurdering av løsne – og utløpsområder for områdeskred 

   Aunaas, Kristian; Ottesen, Hanne Bratlie; Oset, Frode; Nyheim, Trude; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Fauskerud, Odd Arne; Karlsrud, Kjell; L’heureux, Jean-Sébastien; Gjelsvik, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2016)
   Rapporten inneholder anbefalte metoder for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred
  • På alerten mot naturfare 

   Rød, Sverre Kjetil; Petkovic, Gordana; Sørgaard, Knut; Jensen, Odd Are; Verhage, Aart; Berg, Hallvard; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2015)
   Resultatene fra undersøkelsene i Fron og Lærdal kan tyde på at etatene bør samarbeide med lokalsamfunn som er i risiko for naturfare før hendelser inntreffer. Resultatene viser at de yngste aldersgruppene (18-39 år) ...
  • Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning 

   Oppikofer, T. (Report, 2016)
   Fem testområder er målt gjentatte ganger med bakkebasert laserscanner for å avdekke terrengendringer, og for å illustrere metodens bruksområder. I prosjektet er det avdekt steinsprang, løsmasseskred og deformasjoner av ...
  • Deformasjonsanalyse av bratt fjellside ved bruk av dronebasert fotogrammetri 

   Blankenberg, Leif Erik (Report, 2015)
   To fotogrammetriske terrengmodeller fra bilder tatt med ett års mellomrom med drone er testet i Trollstigen. Formålet var å lokaliserte eventuelle deformasjoner og steinsprang i fjellsiden ved å sammenligne terrengmodellene. ...
  • Oktoberflaumen på Vestlandet i 2014 

   Dannevig, Halvor; Groven, Kyrre; Aall, Carlo (Report, 2016)
   I denne rapporten har vi analysert dei store skadane som oktoberflaumen i 2014 førte til i Lærdal, Aurland (Flåmsdalen), Voss sentrum og Odda sentrum. På Voss og i Odda var flaumen større en nokon annan flaum i nyare tid. ...
  • Detektering av kvikkleire - sluttrapport 

   Sandven, Rolf; Montafia, Alberto; Gylland, Anders Samstad; Pfaffhuber, Andreas Aspmo; Kåsin, Kristoffer; Long, Michel (Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer arbeidet innen NIFS for detektering av kvikkleire/ sprøbruddmaterialer. Det gis anbefalte strategier for bruk av konvensjonelle geotekniske metoder (sonderingsmetoder, CPTU, vingeboring og prøvetaking ...
  • Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

   Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wang, Thea Caroline; Tvedalen, Anne Kristina; Reinemo, Petter; Amland, Sølvi (Report, 2015)
   Rapporten presenterer flomverdier med ulike gjentaksintervall beregnet med ulike metoder for opptil 170 målestasjoner med små nedbørfelt. Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, nasjonalt formelverk for små nedbørfelt, ...
  • Workshop om sikkerhetsfilosofi 

   Nyheim, Trude; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Aunaas, Kristian (Report, 2015)
   Den 8. desember 2014 arrangerte delprosjekt kvikkleire en workshop om sikkerhetsfilosofi. Hvordan ta hensyn til sprøbruddoppførsel, avgrensning av område- og lokalstabilitet, hvordan angi tilstrekkelig sikkerhet mot ...
  • Verktøy for kvikkleirekartlegging 

   Ottesen, Hanne Bratlie; Juvik, Eivind; Aunaas, Kristian; Dolva, Bjørn Kristoffer; Havnen, Ingrid; Øydvin, Eli Katrina; Peereboom, Ivar Olaf (Report, 2016)
   I forbindelse med NIFS-prosjektet har NVE og Statens vegvesen inngått et samarbeid for å forbedre kvikkleiresonekartene i Norge. Etatene har en felles interesse av å samordne etatenes kvikkleiredata på et sted. Rapporten ...
  • Dimensjonerende korttidsnedbør 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Dyrrdal, Anita V.; Grinde, Lars; Myrabø, Steinar (Report, 2015)
   Korttidsnedbør er analysert ved bruk av foreliggende norske pluviometer-data; - både fra målestasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). Det er utarbeidet fylkesvis ...