Now showing items 29-48 of 176

  • Effektiv kommunikasjon av naturfarevarsel fra NVE : hvordan kan NVE best formidle naturfarevarsler? 

   Krøgli, Ingeborg K.; Devoli, Graziella; Borsányi, Péter; Engeset, Rune; Majala, Gudrun Dreiås (NVE Rapport;2020:21, Report, 2020)
   Prosjektet «Effektiv kommunikasjon av naturfarevarsel» ble gjennomført i regi av NVE i periode 2017-2018. Hovedmålet var å undersøke om naturfarevarslene blir forstått og utløser endret adferd hos brukerne av tre av våre ...
  • Egenberedskap 

   Steen, Roger (NVE Rapport;2015:103, Research report, 2015)
   Punktanalyse av nødstrømberedskap i noen utvalgte kommuner i Nordland og Vestfold. Kartlegging ble gjennomført av Fylkesmennene i de nevnte fylker på oppdrag gitt av NVE.
  • Energi fra overflatevann i Norge - kartlegging av økonomisk potensial 

   Smebye, Helge; Midttømme, Kirsti; Stene, Jørn (Report, 2011)
   På oppdrag for NVE har NGI i samarbeid med COWI AS gjennomført en kartlegging av potensialet for å utnytte overflatevann til oppvarmingsformål ved hjelp av varmepumper. Undersøkelsen viser at potensialet for å bruke ...
  • Energibruk og konverteringstap ved bioenergiproduksjon 

   Vold, Bjørn Ivar; Brekke, Andreas; Lyng, Kari-Anne (Report, 2011)
   Energibruk og konverteringstap for produksjonskjedene av de mest relevante bioenergibærerne/bioenergiproduktene i Norge er kartlagt gjennom livsløpsvurderinger (LCA). Resultatene viser stor spredning, med klar sammenheng ...
  • Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? 

   Danielsen, Thorbjørn; Vegge, Edgar; Grimsby, Per Øyvind (Report, 2012)
   I løpet av de siste 20-30 årene har vekst av krypsiv blitt et problem i flere vassdrag på Sørlandet. Krypsivprosjektet på Sørlandet med blant annet å prøve ut ulike tiltak for å motvirke den kraftige veksten. Til nå er det ...
  • Estimating catchment-scale groundwater dynamics from recession analysis – enhanced constraining of hydrological models 

   Skaugen, Thomas; Mengistu, Zelalem (Journal article, 2016)
   In this study, we propose a new formulation of subsurface water storage dynamics for use in rainfall–runoff models. Under the assumption of a strong relationship between storage and runoff, the temporal distribution of ...
  • Estimating extreme areal precipitation in Norway from a gridded dataset 

   Skaugen, Thomas; Dyrrdal, Anita Verpe; Stordal, Frode; Førland, Eirik J. (Journal article, 2015)
   To obtain estimates of extreme areal precipitation in Norway, the Norwegian Meteorological Institute currently applies a statistical method that combines measured point precipitation, empirical growth factors, and areal ...
  • Estimating the mean areal snow water equivalent from satellite images and snow pillows 

   Skaugen, Thomas (Hydra rapport;1998:2, Report, 1998)
   By modelling the snow accumulation process in time and space as sums of random gamma distributed variables, the mean areal snow water equivalent (SWE) can be estimated. In the methodology we make use of the fact that sums ...
  • Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging 

   Gaarder, Geir; Høitomt, Torbjørn (NVE Rapport;2015:102, Research report, 2015)
   NVE har ønsket en kvalitetsvurdering av biologiske undersøkelser ved småkraftsøknader, rettet mot verdifulle naturtyper og rødlistede lav og moser. Basert på feltarbeid i et 20-talls vassdrag på indre Østlandet og midtre ...
  • Etterundersøkelser ved små kraftverk 

   Frilund, Gunn E.; Simensen, Trond; Bremnes, Trond; Saltveit, Svein J.; Brittain, John E.; Ihlen, Per G. (Report, 2010)
   Uheldige sumvirkninger for landskapet er stort sett unngått i studieområdet, siden nøkkelelementer som fosser er skjermet. De enkelte anleggene gir også begrensede konsekvenser, men rørgatetraséer og veianlegg kan være ...
  • Evaluation of two new-generation global soil databases for macro-scale hydrological modelling in Norway 

   Huang, Shaochun; Eisner, Stephanie; Haddeland, Ingjerd; Mengistu, Zelalem Tadege (Journal article, 2022)
   Lack of national soil property maps limits the studies of soil moisture (SM) dynamics in Norway. One alternative is to apply the global soil data as input for macro-scale hydrological modelling, but the quality of these ...
  • Evaluering av flomvarslingas modellverktøy 

   Væringstad, Thomas; Langsholt, Elin; Skaugen, Thomas (Report, 2014)
   Resultater fra 98 nedbørfelt simulert med HBV, ODM og DDD modellen er vurdert. DDD har noe bedre treff og færre falske alarmer enn HBV og ODM for alternativene der det ikke tillates en tidsforskyvning mellom observerte og ...
  • Evaluering av flomvarslingas usikkerhetsmodell 

   Langsholt, Elin; Ruan, Gusong (Report, 2015)
   I denne rapporten evalueres flomvarslingstjenestens modellsystem for kvantifisering av usikkerheten i vannføringsprognosene. Når prognosen korrigeres for den estimerte feilen, får den mindre avvik fra observert vannføring ...
  • An Event-Based Approach to Explore Selected Present and Future Atmospheric River–Induced Floods in Western Norway 

   Hegdahl, Trine J.; Engeland, Kolbjørn; Müller, Malte (Journal article, 2020)
   The aim of this study is to investigate extreme precipitation events caused by atmospheric rivers and compare their flood impact in a warmer climate to current climate using an event-based storyline approach. The study was ...
  • An experimental test of the genetic component of the ontogenetic habitat shift in Arctic charr (Salvelinus alpinus) 

   Langeland, A.; L’Abée-Lund, Jan Henning (Journal article, 1998)
   Fry of the Arctic charr, Salvelinus alpinus, were experimentally stocked into a small fish-free lake to test the hypothesis that the size-dependent habitat shift from the epibenthic to the pelagic habitat is genetically ...
  • Felles plattform for flomvarslingsmodellene : sluttrapport for FoU-prosjektet 80503 

   Langsholt, Elin Gerd; Grønbech, Bård Johan (NVE Rapport;2021:8, Report, 2021)
   Prosjektet har videreutviklet VEPS (VErktøy for Prognose og Simulering) som et verktøy for utvikling og operasjonalisering av hydrologiske modeller. Alle flomvarslingsmodellene er koplet til VEPS gjennom et felles grensesnitt ...
  • Ferskvannsressurser og fiskeoppdrett 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Sneve, Torbjørn (Journal article, 2000)
   Fiskeoppdrett i storskala er blitt en vik­tig næring i Norge. Omfanget av små fiskeoppdrettsanlegg har mer lokal in­teresse selvom de anses å kunne være en viktig binæring i distriktene. Disse må imidlertid også behandles ...
  • Filefjell - Kyrkjestølane (073.Z) 

   Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og snø i ...
  • Filefjell og Anestølen 

   Stranden, Heidi Bache; Ree, Bjørg Lirhus (Report, 2014)
   Sesongen 2012/2013 har det blitt målt et stort antall snø- og klimaparameter ved snøforskningsstasjonene 73.11 Kyrkjestølane og 77.24 Anestølen. Denne rapporten presenterer og evaluerer data fra de to stasjonene sesongen ...
  • Flom og stormflo 

   Ryalen, Pål Christie (Report, 2015)
   Måleserier for havnivå og flom er analysert for å se om hendelsene flom og stormflo er statistisk koblede hendelser. Resultatet fra analysen tyder på at det er en svak kobling mellom flom og metrologisk bidrag til endret ...