• Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging 

   Gaarder, Geir; Høitomt, Torbjørn (NVE Rapport;2015:102, Research report, 2015)
   NVE har ønsket en kvalitetsvurdering av biologiske undersøkelser ved småkraftsøknader, rettet mot verdifulle naturtyper og rødlistede lav og moser. Basert på feltarbeid i et 20-talls vassdrag på indre Østlandet og midtre ...
  • Etterundersøkelser ved små kraftverk 

   Frilund, Gunn E.; Simensen, Trond; Bremnes, Trond; Saltveit, Svein J.; Brittain, John E.; Ihlen, Per G. (Report, 2010)
   Uheldige sumvirkninger for landskapet er stort sett unngått i studieområdet, siden nøkkelelementer som fosser er skjermet. De enkelte anleggene gir også begrensede konsekvenser, men rørgatetraséer og veianlegg kan være ...
  • Evaluation of two new-generation global soil databases for macro-scale hydrological modelling in Norway 

   Huang, Shaochun; Eisner, Stephanie; Haddeland, Ingjerd; Mengistu, Zelalem Tadege (Journal article, 2022)
   Lack of national soil property maps limits the studies of soil moisture (SM) dynamics in Norway. One alternative is to apply the global soil data as input for macro-scale hydrological modelling, but the quality of these ...
  • Evaluering av flomvarslingas modellverktøy 

   Væringstad, Thomas; Langsholt, Elin; Skaugen, Thomas (Report, 2014)
   Resultater fra 98 nedbørfelt simulert med HBV, ODM og DDD modellen er vurdert. DDD har noe bedre treff og færre falske alarmer enn HBV og ODM for alternativene der det ikke tillates en tidsforskyvning mellom observerte og ...
  • Evaluering av flomvarslingas usikkerhetsmodell 

   Langsholt, Elin; Ruan, Gusong (Report, 2015)
   I denne rapporten evalueres flomvarslingstjenestens modellsystem for kvantifisering av usikkerheten i vannføringsprognosene. Når prognosen korrigeres for den estimerte feilen, får den mindre avvik fra observert vannføring ...
  • An Event-Based Approach to Explore Selected Present and Future Atmospheric River–Induced Floods in Western Norway 

   Hegdahl, Trine J.; Engeland, Kolbjørn; Müller, Malte (Journal article, 2020)
   The aim of this study is to investigate extreme precipitation events caused by atmospheric rivers and compare their flood impact in a warmer climate to current climate using an event-based storyline approach. The study was ...
  • An experimental test of the genetic component of the ontogenetic habitat shift in Arctic charr (Salvelinus alpinus) 

   Langeland, A.; L’Abée-Lund, Jan Henning (Journal article, 1998)
   Fry of the Arctic charr, Salvelinus alpinus, were experimentally stocked into a small fish-free lake to test the hypothesis that the size-dependent habitat shift from the epibenthic to the pelagic habitat is genetically ...
  • Felles plattform for flomvarslingsmodellene : sluttrapport for FoU-prosjektet 80503 

   Langsholt, Elin Gerd; Grønbech, Bård Johan (NVE Rapport;2021:8, Report, 2021)
   Prosjektet har videreutviklet VEPS (VErktøy for Prognose og Simulering) som et verktøy for utvikling og operasjonalisering av hydrologiske modeller. Alle flomvarslingsmodellene er koplet til VEPS gjennom et felles grensesnitt ...
  • Ferskvannsressurser og fiskeoppdrett 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Sneve, Torbjørn (Journal article, 2000)
   Fiskeoppdrett i storskala er blitt en vik­tig næring i Norge. Omfanget av små fiskeoppdrettsanlegg har mer lokal in­teresse selvom de anses å kunne være en viktig binæring i distriktene. Disse må imidlertid også behandles ...
  • Filefjell - Kyrkjestølane (073.Z) 

   Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og snø i ...
  • Filefjell og Anestølen 

   Stranden, Heidi Bache; Ree, Bjørg Lirhus (Report, 2014)
   Sesongen 2012/2013 har det blitt målt et stort antall snø- og klimaparameter ved snøforskningsstasjonene 73.11 Kyrkjestølane og 77.24 Anestølen. Denne rapporten presenterer og evaluerer data fra de to stasjonene sesongen ...
  • Flom og stormflo 

   Ryalen, Pål Christie (Report, 2015)
   Måleserier for havnivå og flom er analysert for å se om hendelsene flom og stormflo er statistisk koblede hendelser. Resultatet fra analysen tyder på at det er en svak kobling mellom flom og metrologisk bidrag til endret ...
  • Flomberegninger i regulerte felt — hvordan vassdragsreguleringer og flomforløp påvirker flomforholdene 

   Stenius, Seija; Væringstad, Thomas; Glad, Per; Holmqvist, Erik; Engeland, Kolbjørn; Ejigo, Demissew Kebede (NVE Rapport;2021:21, Report, 2021)
   Rapporten beskriver hvordan ulike tilnærminger for beregning av flommer i et regulert vassdrag, så som ulike vassdragsreguleringer og flomforløp, påvirker flomforholdene. Det er også utført en litteraturstudie og utarbeidet ...
  • Forbedring av flomvarslingas verktøy 

   Langsholt, Elin; Haddeland, Ingjerd; Skaugen, Thomas; Beldring, Stein; Holmqvist, Erik; Stranden, Heidi Backe (Report, 2015)
   Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra prosjektet 81057. Prosjektet har hatt som fokus å videreutvikle flomvarslingens modellrammeverk og forbedre de hydrologiske modellprognosene så treffsikkerheten ...
  • Forslag til nytt vektsystem i modellen for å fastsette kostnadsnormer i regionalnettene 

   Kordahl, Ole-Petter; Kvile, Hilde Marit; Amundsveen, Roar; Langset, Tore (Others, 2014)
   NVE har fra 2012 arbeidet med å evaluere og videreutvikle vektsystemet. Dette høringsdokumentet beskriver arbeidsprosessen, de prinsipielle vurderingene som ligger til grunn og et komplett forslag til nytt vektsystem
  • Fossekall og småkraftverk 

   Walseng, Bjørn; Jerstad, Kurt (Report, 2011)
   Rapporten gir råd om hvordan det kan tilrettelegges for at fossekallen skal kunne hekke etter at en hekkeplass har blitt utbygd med hensyn til småkraft. Hekkesuksess i utbygde vassdrag, der det finnes tilgang på både kasser ...
  • FOU 80606 - Identifisering av løsneområder for sørpeskred 

   Jaedicke, Christian; Sandersen, Frode (NVE Ekstern rapport;2021:8, Report, 2021)
   Interessen for sørpeskred startet for alvor på slutten av 70 tallet, og studiene fra Norge og andre land viste at sørpeskred kan utløses og forekomme i et stort spekter av terrengformer. Det er likevel dokumentert få ...
  • FoU-forprosjekt 80100: Sektorens kulturminner 

   Snekkenes, Chriskine; Yilmaz, Unn; Faugli, Per Einar (Report, 2015)
   Sektoren har behov for standarder for kulturminnefaglig dokumentasjon. Målet med forprosjektet har vært å utvikle et bedre faglig beslutningsgrunnlag og undersøke hvordan saksbehandling tilknyttet kulturminner kan ...
  • Fugl og kraftledninger 

   Bevanger, Kjetil; Refsnæs, Steinar (Report, 2011)
   Fugler kan dø i møte med kraftledninger, enten på grunn av kollisjon med linene eller som følge av strømgjennom gang (elektrokusjon). Faren for kollisjon er til stede for alle typer kraftledninger, men når det gjelder ...
  • Fyllingsdammer – nedstrøms plastring og damtå 

   Ravindra, Ganesh H.R.; Sigtryggsdóttir, Fjóla G. (NVE Ekstern rapport;2021:17, Report, 2021)
   The Norwegian regulations for dam safety and the guidelines on embankment dams include requirements for erosion protection of upstream and downstream slopes of embankment dams. Two recent PhD-studies at NTNU have focused ...