Now showing items 21-40 of 357

  • Characterisation of historical quick clay landslides and input parameters for Q-Bing 

   L’Heureux, Jean-Sebastien (Report, 2013)
   Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norwegian Energy and Water Resources (NVE) and Norwegian National Railways Administration (NNRA) have initiated a National R&D project (2012-2015) called Natural Hazards – ...
  • Colours and maps for communicating natural hazards to users with and without colour vision deficiency 

   Engeset, Rune Verpe; Pfuhl, Gerit; Orten, Camilla; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun (Journal article, 2022)
   Natural hazards are often communicated visually using colours and maps. However, users' ability to read and understand these products may be hampered by e.g., colour vision deficiency, potentially rendering the products ...
  • Contemporary ocean warming and freshwater conditions are related to later sea age at maturity in Atlantic salmon spawning in Norwegian rivers 

   Otero, Jaime; Jensen, Arne J.; L’Abée-Lund, Jan Henning; Stenseth, Nils Chr.; Storvik, Geir O.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2012)
   Atlantic salmon populations are reported to be declining throughout its range, raising major management concerns. Variation in adult fish abundance may be due to variation in survival, growth, and timing of life history ...
  • CryoClim GAO and GLO product documentation 

   Andreassen, Liss M. (Dataset, 2013)
   CryoClim is an Internet service providing cryospheric climate products, primarily based on satellite observations. The service is delivered through a web service and web portal (www.cryoclim.net). The portal includes ...
  • CryoClim glacier product documentation : CryoClim glacier sub-service by NVE 

   Andreassen, Liss M.; Winsvold, Solveig H. (NVE Rapport;2022:13, Report, 2022)
   The CryoClim service provides cryospheric climate products, primarily based on satellite observations. Glacier products from mainland Norway in the CryoClim service consist of Glacier Area Outline (GAO), Glacierdammed Lake ...
  • Dammer som kulturminner 

   Nynäs, Helena (Report, 2013)
   Prosjektet "Dammer som kulturminner" søker å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Hensikten med prosjektet er å bidra til framtidig bevaring av historisk viktige dammer og å gi økt ...
  • Datarapport for Kvikkleireskred ved Esp i Byneset i januar 2012 

   Thakur, Vikas (Report, 2012)
   På morgenen søndag 1. januar 2012 gikk det et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, like utenfor Trondheim. Skredet var ca. 150 m bredt og 450 m langt. Delprosjekt 6 Kvikkleire i Etatsprogrammet NATURFARE - infrastruktur, ...
  • DDDUrban, ny urbanhydrologisk modell, – resultater fra SURF-prosjektet 

   Lawrence, Deborah; Ortega, Rengifo Zenon; Skaugen, Thomas (Journal article, 2020)
   Økt urbanisering og klimaforandringer etterspør urbanhydrologiske modeller som kan beskrive urban avrenning også for områder med lite målinger. Vi presenterer en parameter gjerrig nedbør-avløps modell, DDDUrban som beskriver ...
  • Declaration of CryoClim product compliance with the GCOS climate monitoring principles for the GAO and GLO products provided by NVE 

   Liss M. Andreassen (Others, 2013)
   The CryoClim service aims at adhering to the climate monitoring principles as far as practical feasible. To assist the provision of information to users about the current level of adherence to the principles for each product ...
  • Deformasjonsanalyse av bratt fjellside ved bruk av dronebasert fotogrammetri 

   Blankenberg, Leif Erik (Report, 2015)
   To fotogrammetriske terrengmodeller fra bilder tatt med ett års mellomrom med drone er testet i Trollstigen. Formålet var å lokaliserte eventuelle deformasjoner og steinsprang i fjellsiden ved å sammenligne terrengmodellene. ...
  • Delrapport 1 - Beredskapsplaner og krisehåndtering 

   Stuedal, Bjørn H. (Report, 2014)
   Rapportene vurderer de tre etatenes beredskapsplaner og hvordan disse er koordinert i forhold til hverandre og i forhold til andre involverte. Prosjektet har fokus på overordnet strategisk nivå, spesielt i forhold til ...
  • Delrapport 2 - Krisestøtteverktøyet CIM – anbefalinger 

   Stueland, Bjørn H. (Report, 2014)
   Krisestøtteverktøyet CIM beskrives og vurderes basert på erfaringer fra etater som har det i bruk samt referat fra et seminar i Trondheim i april 2014. Det gis anbefalinger for innføring i JBV og NVE, samt for videre arbeid i SVV
  • Density of juvenile brown trout and Atlantic salmon in natural and man-natural riverine habitats 

   L’Abée-Lund, J.H.; Heggberget, T.G. (Journal article, 1995)
   The density of juvenile brown trout (Salmo trutta L.) and Atlantic salmon (Salmon salar L.) was significantly higher along river bank areas protected against erosion than along natural river banks in the River Gaula, Central ...
  • Det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen 

   Dalen, Even Vegard; Villaruel, Amanda (NVE Rapport;2019:15, Report, 2019)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten beskriver det folkerettslige vernet av samiske interesser og hvordan dette ivaretas i konsesjonsbehandlingen
  • Detection of brittle materials 

   Long, Michael (Report, 2016)
   This report concludes a study on “Detection of brittle materials”, carried out between 2012 and 2015. This report recommend methods and procedures for detection of brittle materials from various field and laboratory tests. ...
  • Detektering av kvikkleire - sluttrapport 

   Sandven, Rolf; Montafia, Alberto; Gylland, Anders Samstad; Pfaffhuber, Andreas Aspmo; Kåsin, Kristoffer; Long, Michel (Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer arbeidet innen NIFS for detektering av kvikkleire/ sprøbruddmaterialer. Det gis anbefalte strategier for bruk av konvensjonelle geotekniske metoder (sonderingsmetoder, CPTU, vingeboring og prøvetaking ...
  • Detektering av kvikkleire fra ulike sonderingsmetoder 

   Sandven, Rolf; Vik, Arne; Rønning, Sigbjørn; Tørum, Erik; Christensen, Stein; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Hovedmålsettingen med NIFS-prosjektet er og "Samordne retningslinjer og forbedre verktøy for geoteknisk prosjektering i kvikkleireområder". Innenfor denne rammeavtalen er det gjort avrop på en deloppgave med tittelen ...
  • Detektering av kvikkleire ved hjelp av R-CPTU og elektrisk vingebor 

   Sandven, Rolf; Montafia, Alberto (Report, 2015)
   Rapporten gir resultater fra felt- og laboratorieundersøkelser på to utvalgte forsøksfelt i Trøndelag med hovedfokus på R-CPTU og elektrisk vingebor-og forslag til videre arbeider. Dette som en videreføring av NIFS-rapportene ...
  • Detektering av sprøbruddmateriale ved hjelp av R-CPTU 

   Montafia, Alberto; Sandven, Rolf (Report, 2014)
   Etatsatsningsprosjektet NIFS (Naturfare - infrastruktur, flom og skred) er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbaneverket og Statens vegvesen. Delprosjekt 6 i dette prosjektet har hovedfokus ...
  • Dimensjonerende korttidsnedbør 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Dyrrdal, Anita V.; Grinde, Lars; Myrabø, Steinar (Report, 2015)
   Korttidsnedbør er analysert ved bruk av foreliggende norske pluviometer-data; - både fra målestasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). Det er utarbeidet fylkesvis ...